Profesjonelle oppkjøpere går i disse førjulsdager fra dør til dør i Kvinesdal. Skarpskodde forhandlere. Selskapet jakter areal og det haster. Enkeltgrunneiere kalles inn, en etter en. Pensjonister, ungdommer, aktive landbrukere, utenbygdsboende – kr. 50.000,-, 70.000,-, 100.000,- pr. år i 30 år med opsjon på nye 30 år – i førjulsgave. Avtaleformularer skyves over bordet. – Ingen grunn til bekymring, tilbudet er enestående. – Dette haster – vil du heller bli ekspropriert? – Nei, du får ikke kopiere dokumentene. – De er strengt hemmelige!

Naturinngrep er blitt statshemmeligheter. Konseptet selges inn til folkevalgt kommunal arealmyndighet i lukkede rom. Ingenting må sive ut før hemmelige avtaler er signert.

Å skape en verden som drives av ren ENERGI er den gode hensikt. Ambisjonen er å vokse fra Norges største til Nordens mest fremtidsrettede. – Det eneste bærekraftige er å øke produksjonen, uttaler Å Energi ved selskapslanseringen. Det står kommunale eiere bak. Kommunene i Agder og Buskerud, samt Statkraft har funnet tonen.

Selskapet debuterer med å annonsere sin første bærekrafts-satsing. Mer enn 500 MW solenergi innen 2026.

Først ut er Birkenes hvor BTG Solenergi med Trygve Raen blir partner med Å Energi selskapet Solutvikling AS. Anlegget planlegges med installert effekt på inntil 10 MW. Konsesjonssøknad er allerede sent ifølge Agder Energi. Den kommunale drømmen er fornybarsenter på Birkeland og billig energi til 3B Fiberglass. Verdiløs natur skal forvandles til solcelleparker og vindmølleparker. Tyske RWE og østfoldeide Zephyr står for vinden på hver side av det vernede Tovdalsvassdraget. Glitre kvittet seg med aksjeposten i vindkraftselskapet Zephyr som ledd i fusjonen med Agder Energi. Nå herjer offentlig eide Zephyr i grenseområdet Grimstad/Birkenes. Zephyr var en torn i øyet i Agder og sliter med sitt vindkraftrykte.

Neste ut er Kvinesheia. Agder Energi sammen med Statkraft i selskapet SAE Vind fikk konsesjon til vindindustri, men Statkraft rakk ikke tidsfristen. Agder Energi kvittet seg med sin vindkraftportefølje i SAE Vind før Høyesterett enstemmige dømte konsesjonen på Fosen som ugyldig for brudd på menneskerettighetene.

Konfliktsårene på Kvinesheia er betente verkebyller i bygda – som i Birkenes. Nye hemmelige solcelleanlegg er salt i åpne sår. Profesjonelle oppkjøpere går fra dør til dør. Naboen har signert – du blir stående alene som motstander av fremskrittet, lyder budskapet. – Solceller er da uskyldig. Industriell solkraft krever store naturarealer. Hvor store er fortsatt hemmelig.

Signaler om ilandføring av havvind fra Sørlig Nordsjø II, NorNed-kabelen til Emshaven, Kvinesdal trafostasjon med 420- linjer, drømmen om hydrogenproduksjon, Buheii og Kvinesheia, fornybarsenter, strøm til Eramet – og «hemmelig forhåndssalg» til folkevalgte kommunal arealmyndighet.

På NordPool tikker taksameteret til 518 øre/kWh for vannkraft med selvkost til 11,57 øre/kWh. Offentlige eiere slåss om utbytte fra pengepressa. I øyeblikket er det Staten og kommuner uten energianlegg som er vinnerne. Du og jeg kjøres gjennom pressa uten stemmerett og innflytelse. Offentlige eiere og forvaltere har lukket døra. Vi er som borgere likestilt med vår natur – uten stemmerett og rettssikkerhet.

Singaporeide REC Solar Norway er siste rest av solcelleindustri i Norge. 3. september 2022 ble ansatte på Herøya og i Kristiansand permittert grunnet høye strømpriser. Eramet Kvinesdal produserer silikomangan med et årlig strømforbruk på 750 GWh. På papiret har de kjøpt vindenergi fra Australskeide Macquarie Group. I virkeligheten kan Buheii vindkraftverk kun levere inntil 83 MW når vinden blåser passelig. 3B Fiberglass på Birkeland bruker 160 GWh årlig hvorav 54 GWh strøm. Begge er verdensledende på lave CO₂ utslipp fordi vi hadde vannkraft til selvkost på 11,57 øre per kWh 518 øre/kWh vil være kroken på døra og flyttemelding til billig kullfyrt strøm i Asia. Det er mao. mer en natur og privatøkonomi som står på spill når offentlig eide Å Energi gjør sine hoser grønne i hemmelige møter med våre folkevalgte. Mer fornybar hjelper hverken Eramet, 3B eller folk flest, før Norge tar tilbake kontrollen over strømpris.

Det er mye internasjonale empirisk kunnskap om både sol- og vindenergi. Fysikkens lover gjelder tross vekkelsesbudskapet fra Å Energi. Du kan ikke stole hverken på sol eller vind. Norges utfordring er ikke mer energi men økt effekt. Den utfordringen øker med mer sol og vind. Du får mer enn dobbelt kostnad fordi du må ha basiskraft som kan gi effekt nok fra en regulerbar energikilde. I Norge betyr det mer vannkraft og mer effektkjøring. På toppen får du et vanvittig materielt fotavtrykk. Sirkulærøkonomien er ikke på plass. For sol leveres 75 til 98 % fra Kina. Ved endt livsløp går det meste til deponi.

Vår offentlige forvaltning skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner og sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives, står det i vår sektorovergripende plan- og bygningslov.

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur, står det i vår naturmangfoldlov.

Fordeling og bruk av energi skal foregå på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt, sier vår energilov.

Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse står det i kommuneloven.

Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte, sier forvaltningsloven.

Skal tro hvilke verdier våre folkevalgte eiere av Å Energi bygger sin eierskapsforvaltning på. Økonomisk utbytte fra Å Energi eller våre lover? Fosensaken viser med all tydelighet at så vel menneskerettigheter som loven er tilsidesatt av børsen. Kvinesdal kommune har sin egen «Fosensak» på Buheii. Blir det som på Fosen at innbyggere i Kvinesdal må til Høyesterett med Buheii saken? Var det en tanke å gi parter og andre interesserte adgang til å ivareta sitt tarv eller er vårt folkestyrte lokaldemokrati erstattet av børsen?