Fusjonen kan bli dyr for Agdereierne.

Min skepsis er betydelig ift. fusjon mellom Agder Energi (AE) og Glitre Energi (GE). De 2 selskapene ønsket fusjonsforhandlinger, dette ble det flertall for hos eierne, men da kun som et forsøk på å se om fusjon var veien å gå.

Hovedgrunnen for min skepsis handler om vannkraft og verdien på magasinkraft, og om bytteforholdet i avtalen. AE er eier av ca. 50 vannkraftverk. Vi snakker om et selskap til titalls milliarder i verdi. Nær sagt all verdi til AE er knyttet til vannkraft og overskuddet til AE er i disse dager rekordstort. Etter skatt var dette overskuddet i 2021 på hele 1 923 millioner kroner. En fusjon gjør at dette overskuddet i fremtiden skal deles med flere.

I dag har selskapet AE (oss) 75% av verdiene knyttet til vannkraft. Etter fusjonen faller dette tallet til 68% for oss i Agder. Dermed går den relative prosentandelen ned. Dette er alvorlig og kan fort koste AE mange milliarder. Slår dette verst tenkelig ut vil agdereierne redusere sine verdier med 10 milliarder kroner eller mer. Som ledd i fusjonsforhandlingene har 2 meglerhus (SEB og Swedbank) jobbet med verdisetting av de 2 selskapene AE og GE. Det overrasker at disse 2 meglerhusene prissetter selskapene svært forskjellig med et sprik på hele 10 milliarder. Forskjellen i verdisettingen er spesielt knyttet til verdien på vannkraft. Forfeilet verdisetting får størst konsekvens for AE. Når vi så vet at forhandlingsutvalget velger å gå for det laveste av alternativene, så kan det bety at det er GE eierne som er i ferd med å sikre seg en gullkantet fusjonsavtale på Agdereiernes bekostning. Forskjellen i verdisetting gjenspeiler bl.a. forventet pris på energi i årene som kommer. Tror vi at energiprisen vil falle i tiden fremover? Om verdisetting, kommunedirektøren i Grimstad kommune uttaler i sakspapirene, sitat: «Det hadde likevel vært enda lettere å akseptere bytteforholdet dersom beregningene hadde gitt bedre utslag for Agder Energis eiere».

I sammenhengen om kraftpriser og vannkraft vil jeg vise til et intervju NRK hadde med Eivind Reiten den 3. juni 2022. Reiten er tidligere Norsk Hydro sjef. Som olje og energiminister i 1990 var han den som stod bak energiloven. Reiten sier at mens det tidligere var atomkraft og kullkraft ser vi en totalomlegging til det grønne skiftet. Denne omleggingen gjør at også vi i Norge må legge om vår måte å handle med strøm på, sier han videre. Markedet må prises på en helt annen måte i fremtiden sier Reiten. Han uttaler at de energiavtalene som i dag ligger til grunn mot Europa er utdaterte. Han sier, sitat: «Norge har en vannkraft som vi kan slå av og på, mens sol og vindkraft har helt andre premisser, unikt. Dette må vi ta inn over oss. Reiten ber Norge gjøre det som tjener Norge og norske interesser slik andre land gjør. Reiten presiserer at i den perioden vi er inne i nå, så stiger verdien av norsk vannkraft betydelig. Det som er viktig i Reitens innlegg er at vannkraft i fremtiden antagelig vil bli priset høyere. Han mener vi bare har sett starten av endringer i Europa og at den unike vannkraften som kan brukes når den trengs mest (skrues på og av), blir svært verdifull. Vi må slett ikke selge oss ned i prosentandel vannkraft.

Det er også å merke seg at GE sin kraftproduksjon kommer fra elvekraft/ vassdrag, mens AE sin kraft kommer fra magasinkraft. Dette er en signifikant forskjell. GE er store i f.eks. fiber. Fiberdelen til GE er verdsatt til i overkant 3 milliarder. Videre er det ikke sikkert at det å være store på fiber i dag nødvendigvis er så fremtidsrettet. Fiber er kanskje gårsdagens gamle telefonlinjer når 5G nettet gjør seg gjeldene i hele landet. Det er lenge siden fasttelefonen nå. Med elvekraft og stor fiberportefølje vil jeg si at GE må ha hatt svært gode forhandlere i avtalen som nå ligger på bordet.

Å slå sammen 2 selskaper virker til å skulle gjøre alt mye bedre … Hvorfor det? Vi kjenner flere historier på at store selskaper også blir brutt opp og at dette har gitt store gevinster. Kjell Inge Røkke delte Aker Solution i 3 deler. AE styret og den unge konsernsjefen ønsker å gjøre nye grep for AE, og uttaler at dette er rett tid å fusjonere på. Med de voldsomme endringene i kraftmarkedet er jeg slett ikke sikker på det samme. Kraftmarkedet er nå uoversiktlig, og det er vanskelig å se hva som skjer fremover. En ting synes imidlertid sikkert, vår unike vannkraft vil bli svært verdifull.

Professor Roy Mersland, rådgiver for Agderkommunene og professor ved UIA har omtalt saken i forberedningsmøter. Han nevnte flere forhold som gjorde ham skeptisk. Han uttrykte at han hele tiden var den mest pessimistiske personen i prosessen, men etter hvert falt han ned på ja til fusjon. Han uttrykker at han velger «å stole på styret i selskapet».

Hør nå: professor Mersland sier i møtet at han ikke på noen måte kan se at fusjonsgevinstene i seg selv er en sterk begrunnelse for fusjonen. Da avtalen ikke peker spesielt på synergigevinst er også professoren forundret over at det i avtalen legges opp til en fusjonsgevinst på 2,5 milliarder, og at dette er penger som skal brukes før de er tjent. Dette forklares med at synergimidlene inngår i delingsoppgjøret/ bytteforholdet som midler. Spesielt er det at det er GE som får sin del av disse pengene på dag 1 av fusjonen, det gjør ikke AE. Han nevner at bare dette ene kan oppfattes som et insitament for GE til å gå inn for avtalen. Han mener at AE vil klare seg like greit uten å fusjonere.

Med fusjon risikerer Agdereierne igjen å tape store verdier.

NRK, 3. mars 2010, sitat: Har tapt milliarder på salg!

Sørlandskommunene som solgte aksjene sine i AE på starten av 2000-tallet har tapt milliardbeløp på salget. Det hevder seniorforsker Roger Normann ved Agderforskning. Han mener de 11 kommunene som ikke solgte seg ned eller ut av AE bør være veldig fornøyde med beslutninga si.

Videre kan vi lese i Argumentagder.no, en kronikk fra nov 2020, sitat: AE har vært en gullgruve for eierne med aksjeutbytte på 400 til 900 millioner hvert år. Videre sitat: For Kristiansand har salget av aksjer ført til et tap på omtrent 400 000 hver dag i snart 20 år og for Agderkommunene blir det ca. 800 000. Dette er midler som de folkevalgte kunne brukt til velferd – og kultur.

Også den gang haglet det med argumenter, og rådgivere, politikere, styremedlemmer m.fl. trodde fullt og fast på det som dessverre endte med store tap.

Sammendrag: Det kan se ut som energi og spesielt vannkraft blir mer verdt i de kommende årene og det gjør denne fusjonsavtalen dårlig for AE (oss).

Verdivurderinger med de sprik vi har fått fremlagt, og dertil bytteforholdet ved fusjonen virker svakt for Agdereierne. Vi bør heller ikke selge oss ned i kraftaksjer.

Ved å holde AE på Agderhender sikrer vi kanskje industrien i landsdelen bedre mot en ukjent fremtid.

Det viktigste argumentet fremlagt for fusjon er å bli større og kunne investere mer. Dette er ikke nok, og ikke et argument som staker ut rette kursen for AE. GE derimot ser ut til å gjøre det rette.

Etter betydelig med utredningsarbeid får politikerne etter min mening vage tilbakemeldinger om økt avkastning. Det burde til nå ha kommet frem flere og mer konkrete synergieffekter og planer for fremtiden.

De store tapene kommunene har hatt før bør gjøre oss svært varsomme. Argumenter for å selge kraftaksjer har vi hørt før som nå, men nå må vi gjøre det eneste rette, si nei til fusjonen.