FOR EN uke siden samlet næringsforeninger fra Agder og Rogaland seg til et fellesmøte på Utsikten i Kvinesdal. Sammen med dem var også politiske ledere fra kommuner som nå venter på E39-utbygging i tråd med overordnede planer. Hensikten med møtet var å finne en felles plattform for å fremme veiutbyggingen som skal binde sammen storbyene Kristiansand og Stavanger. Arbeidet er godt i gang. Strekningen mellom Kristiansand og Mandal er allerede åpnet, mens arbeidet med strekningen fra Mandal til Lyngdal står for tur. På strekningen mellom Herdal og Røysgådssletta forbi Lyngdal, er arbeidet i gull gang.

MØTET FOR en uke siden munnet ut i en skriftlig avtale om å jobbe sammen for at veiforbindelsen mellom regionene skal bli så god som innbyggerne fortjener. Alle involverte parter, næringsforeninger og politikere. står sammen for å sikre utbygging av en trafikksikker, miljøvennlig, effektiv og fremtidsrettet E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Det betyr at de vil arbeide for at hele strekningen skal bygges ut som 4-felts motorvei, økt fremdrift og utbyggingstempo, tilstrekkelig finansiering og prioritere E39 Kristiansand-Stavanger i sine innspill til Nasjonal Transportplan (NTP). De er også enige om at alle deler av veien er like viktige, og at E39 Kristiansand-Stavanger er det viktigste veiprosjektet i regionen.

STREKNINGEN FORBI Flekkefjord har likevel vist seg å være svært ulykkesbelastet – og bare halvannet døgn etter møtet på Utsikten skjedde det en ny dødsulykke på E39. Vi vet ikke årsaken til ulykken, men vi vet at dersom det hadde vært fire felt og midtdeler, ville møteulykken ikke ha skjedd. Det er et umiskjennelig faktum. Det underbygger vår påstand om at en ny E39 med fire felt, vil fremstå langt mer trafikksikker enn det vi har av vei i dag.

DET VAR lenge fryktet at regjeringen ville gi etter for SV-press om å redusere veiprosjektet mellom Kristiansand og Stavanger, slik også Naturvernforbundet på Agder har gått inn for. Det er avvist og selv om Nye Veier som utbygger reelt sett for mindre penger enn det behovet er, så er ikke noen av delprosjektene på E39 mellom Kristiansand og Stavanger redusert.

NÅ TREKKER både næringsforeninger og politiker i samme retning og forhåpentligvis er det et signal som regjeringen og våre stortingspolitikere merker seg.