Gå til sidens hovedinnhold

Bedre kvalitet og økt pasientsikkerhet

Artikkelen er over 1 år gammel

For sjette året på rad legger regjeringen frem en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet.

Meldingen oppsummerer status og utfordringer i den samlede helse- og omsorgstjenesten. Åpenhet og oppmerksomhet om dette er grunnleggende for å skape pasientens helsetjeneste.

– Jeg er stolt over årlig å ha lagt frem stortingsmeldinger om kvalitet og pasientsikkerhet. Skal vi forbedre helsetjenesten, må vi dokumentere det som fungerer bra og det som fungerer dårlig. Vi får stadig mer kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet, og denne kunnskapen må brukes. Meldingen vi legger fram i dag, er et viktig bidrag til dette, sier helseminister Bent Høie.

Les hele meldingen her

Meldingen oppsummerer status for kvalitet og pasientsikkerhet i 2018 og peker på flere utfordringer det må jobbes bedre og mer systematisk med. Regjeringen følger opp utfordringene som avdekkes, blant annet gjennom kvalitetsreformen Leve hele livet og Nasjonal helse- og sykehusplan.

God kvalitet

Meldingen viser at vi har en helse- og omsorgstjeneste av god kvalitet. Samtidig presenterer meldingen informasjon fra blant andre pasient- og brukerombudene og Helsetilsynet om hvor vi må forbedre oss.

Tilbudet til pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer er ikke godt nok, ofte får de ikke god nok undersøkelse av sine somatiske plager eller behandling av tannhelse.

Det siste året har det vært en liten økning i ventelister innen somatikk, samtidig som pasienter venter kortere på behandling innen psykisk helsevern og rus.

Bruken av bredspektret antibiotika er fortsatt for høy. Både i kommunene og i sykehusene har utviklingen gått i riktig retning, men det går sakte.

Helseatlasene har avdekket uønsket variasjon i tjenestetilbud som menisk- og skulderoperasjoner, og er et viktig forbedringsverktøy.

Det konkrete kvalitetsforbedringsarbeidet og arbeidet med økt pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten foregår i helse- og omsorgstjenesten – nær pasientene.

– Dette arbeidet vil vi understøtte enda bedre. I meldingen har vi derfor fastsatt mål om blant annet åpenhet, læring og forbedring. For å følge arbeidet tettere vil vi forsikre oss om at forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring etterleves og at tiltakene i Nasjonal handlingsplan for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet følges opp, sier Høie.