Når det gjelder hva som er kommunens utfordringer knyttet til forebygging og beredskap i tiden fremover påpeker Sirdal kommune i en høringsuttalelse at naturhendelser stiller krav til politistedværelse, kompetanse, kapasitet og samarbeid med andre blålysetater og frivillige beredskapsorganisasjoner.

Forebygging, responstid, manglende kapasitet til å prioritere henvendelser fra innbyggerne og at det har blitt mer komplisert å få utført tjenester som pass, tvangssaker og namssaker er også noe av det som blir trukket frem i høringen som Sirdal har samarbeidet med Sokndal og Lund kommune for å lage.

Mer lokalt

Sirdal kommunen ønsker å opprettholde dagens tjenestested i egen kommune og i nabokummene Lund og Sokndal, men er bekymret for bemanningsutviklingen lokalt og regionalt.

«De uniformerte ressursene bør kunne bruke sin arbeidsressurs og arbeide lokalt. Kommunen ser et mulig effektivitetstap hvis det blir slik at politiansatte i rurale strøk skal ha fysisk oppmøtested i en annen kommune. Med store avstander vil en stor tidsressurs i så få fall gå tapt i logistikk», påpekes det i høringen

«Selv om Sirdal kommune har lokalt tjenestested med lokal politikontakt, blir ressursene sentralisert spesielt i helger og kvelder når ressursene også trengs lokalt. Kommunen ser det som vært viktig at det lokale politiet også i fremtiden har tilgang til og disponerer de kjøretøyressurser som det er behov for når det er behov for det. I distriktet der det er store avstander, er det absolutt nødvendig med gode logistikkløsninger. Tiden politiet har til rådighet er i utgangspunktet langt på vei allerede disponert. De har lite handlingsrom, ut fra et lokalt perspektiv»

Det påpekes også at det er viktig med god lokalkunnskap med tanke på forebygging, «internkontroll» og konkrete saker.

Sirdal kommunen ønsker et fast tjenestested og at det er en fleksibel tilgang på bemanning ut ifra et varierende beredskapsbehov.

– Vi bør spisse uttalelsen

– Jeg mener at vi burde fått enda mer frem Sirdal sin spesielle situasjon. Jeg har sett hva politikontakt Jon Uleberg har sendt inn. Vi bør få frem hvor mye belastning det er i helger og ferier i Sirdal, sa Rolf M. Hompland (KrF)

– Det er tett samarbeid med Lund, Sokndal og politirådet. Dette er kommunen sin tilbakemelding. Politikontakten har sine kanaler, forklarte kommunedirektøren.

– Vi har avtalt med politimester Hans Vik å ha en tettere dialog på overordnet nivå av politiet med politimester og leder for politienhet i Egersund og en fra sentral stat, opplyste ordfører Jonny Liland (Ap).

– Jeg har lyst til å spisse kommentarene for å få frem at vi ikke er fornøyd med situasjonen, sa Hompland.

Kommunedirektøren påpekte at fristen allerede har gått ut.

– Det som er interessant er at vi ofte har påpekt disse toppene med helger og ferier og at dette ikke følges opp slik vi har blitt forespeilet. Det viktigste er kanskje å ta opp dette i kontaktmøtene med politiledelsen, og stadig påminne politidistriktet om behovene her, sa varaordfører Isak Liland (H).

– Det er ikke tvil om at vi ikke er fornøyd med politiressursene. Vi kan si noe om at vi ønsker mer ressurser lokalt, sa Rolv Guddal (Ap).

– Vi kunne kanskje legge til at vi i høringsuttalelsen også viser til det vi har tatt opp i møtene med politimesteren den seneste tiden. Vi må ha med at vi har forventning om at dette følges opp, og at politibemanningen følger folkestrømmen i helger og ferier, foreslo ordfører Liland, som fikk støtte for å legge inn en slik setning.

– Vi har sett utviklingen og uttrykt bekymring i lang tid. Hvis dette fortsetter vil jo sirdølene måtte ivareta sikkerheten selv, påpekte Morten Ovedal (Sirdalsisten /Frp).

Lite konkret

I Sirdal har politiet beholdt kontoret, men kriminalitet og beredskap er stort sett ivaretatt politipatruljer fra Egersund. Stortingets justiskomité besøkte nylig det nye beredskapssenteret i Flekkefjord. Der ble de utfordret på når det blir mer politi i Sirdal.

– Jeg kan bare kommentere det på generelt grunnlag. Vår førsteprioritet er å få flere folk i politiet. Politireformen med oppbygging av store enheter har ført til at det ble litt mindre folk ute på patrulje. I motsetning til dagens regjering som vil gjenopprette 22 lensmannskontor, så vil vi mye heller ha politifolk for de pengene for å styrke tjenesteenhetene og patruljeringen, sa stortingsrepresentant Ingunn Foss (H)

Stortingsrepresentant Odd Harald Hovland (Ap), som selv har bakgrunn fra politiet hadde heller ikke noen umiddelbar løsning for bemanning i Sirdal.

– Jeg kan ikke kommentere Sirdal konkret, men det vi sier i Hurdal-plattformen er at vi vil styrke bemanningen ute i de geografiske driftsenhetene. Det er viktig for oss å styrke grunnbemanningen i politiet i løpet av fireårsperioden, opplyste Hovland.