Når ny E39 kommer – som motorveg – vil adkomst til og fra vegen bare kunne skje på fastlagte krysningspunkt. Ett av disse blir avkjørselen til Flekkefjord ved Løland. Skal Flekkefjord kommune få noen direkte nytte av motorvegen, må området ved avkjørselen – som blir liggende attraktivt til midtvegs mellom Stavanger og Kristiansand – utnyttes til næringsformål. Her må det avsettes plass til vegserviceanlegg, men også til annen næringsvirksomhet som industri og handel. Her gjelder det å legge forholdene til rette for nye arbeidsplasser! Som eksempler på mulig framtidig bruk av området vises til Skurve ved Ålgård og Kjerlingland ved Lillesand.

Men skal det være håp om utvikling av et næringsområde ved Løland, må Flekkefjord kommune handle raskt. Kommuner lenger øst sysler allerede med planer om virksomhet ved nye E39, og hvis Flekkefjord somler, er det stor fare for at nyetableringer kommer andre steder. Det bør derfor settes i gang reguleringsarbeid for næringsområde parallelt med regulering for motorvegen. Dernest må kommunen erverve nødvendig grunn og opparbeide infrastruktur, slik at byggeklare tomter kan tilbys når motorvegen kommer. Det vil bli kostbart? Ja, men når kommunen har råd til å bruke flere titalls millioner på oppvarmet lekestue for frisk ungdom og til «lysløype» langs elva, må den også se seg råd til å investere i næringsutvikling.

Eller ligger Løland for langt fra Lundsen til å ha noen interesse for politikerne i Flekkefjord?