Gå til sidens hovedinnhold

Ber kommunen hjelpe med støydemping

Steis Mekaniske AS har bedt Sirdal kommune bidra med løsning og økonomi knyttet til støyskjerming mot nærliggende bolighus.

Steis Mekaniske AS har behov for ytterligere uteområde på Fintlandsmonan for lagring av utstyr og innsatsfaktorer. Det aktuelle området har begrensninger på bruken med tanke på støy.

Det er et rekkefølgekrav om støyskjerming før bruk av området som pr. i dag ikke er overholdt. Rådmannen påpeker at Sirdal kommune i denne saken har et ansvar både som plan- og bygningsmyndighet og grunneier med tanke på bruken av arealet.

Steis Mekaniske AS har bedt Sirdal kommune bidra med løsning og økonomi knyttet til støyskjerming mot nærliggende bolighus. Steis Mekaniske AS ser for seg en betongmur med høyde på 3-4 meter slik at de siden kan etablere ett halvtak for lagring ute.

Ny sak til høsten

Eier av nærliggende bolighus har kontaktet kommunen og bedt om at rekkefølgebestemmelser for bruken av området blir overholdt.

– Sirdal kommune har bedt om bistand fra COWI AS til å skissere alternative løsninger og komme med kostnadsoverslag for disse. Tiltakene vil være søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Det vil derfor kreve noe prosess før endelig løsning kan legges fram til politisk behandling med vurdering av kommunal medfinansiering av støyskjerming og sikringsmurer. Sak om løsninger med kostnadsoverslag kan først legges frem etter sommeren 2021, opplyser saksbehandler Inge H. Stangeland i saken som ble lagt frem som en orienteringssak for formannskapet denne uken.

Langvarig utfordring

Det har siden 2012, vært en problematikk knyttet til skjerming av virksomheten til Steis Mekaniske AS og nærliggende boligområder. Steis ønsker størst mulig frihet til å drive og utvikle sin virksomhet. Nærmeste nabo ønsker skjerming mot støy og innsyn. Både reguleringsbestemmelser og rekkefølgekrav legger opp til at hensynene til begge parter både kan og skal ivaretas.

Problemstillingen er hvordan støyskjerming skal skje, hvor den skal skje og hvem som skal stå for og bekoste støyskjermingen. Stangeland mener kommunen må være forberedt på å bidra økonomisk i etableringen av skjermingstiltak.

– Størrelsen på bidraget er foreløpig usikkert, men midlene kan ses på som tilrettelegging av næringsområder, fremholder han i saken til politikerne.