Fra sykehusene på Sørlandet, og særlig fra sykehuset i Flekkefjord kommer det klare meldinger om at det er vanskelig å rekruttere nødvendig personell.

Det er liten trøst at dette er en nasjonalt utfordring både når det gjelder leger og andre faggrupper. For et lite sykehus som Flekkefjord, er det ekstra krevende idet en vakant stilling merkes så godt. Sykehusledelsen har gått bredt ut og invitert offentlig og private om å bidra til gode tiltak for å lykkes med å få tak i og beholde det personalet som trengs.

Det er mange grunner til at rekruttering innen helse og omsorg er vanskelig. Mangel på kvalifisert personale, ansvarsfulle og krevende arbeidsoppgaver, arbeidspress pga. for litenbemanning, ugunstig arbeidstid er noen av elementene. Sykehusenes økonomi er også utslagsgivende. Handlingsrommet blir lite når det stadig kreves nye budsjettinnsparinger. Vi må heller ikke legge skjul på at fokus på feil behandling og uønskede hendelser er en del av bildet.

Finnes det noen gode løsninger på disse utfordringene.

Sykehusøkonomien og økonomistyringen er ikke bærekraftig, med dagens finansieringsmodeller for sykehus i Norge. Sammenblanding av driftsøkonomi og investeringer i bygg og utstyr har vi gjentatte ganger pekt på som en alvorlig hindring for god drift av våre sykehus. Her må det komme endringer fort, ellers vil de mindre sykehusene lide formidabelt. Alle ser at innsparing på 50 millioner i Flekkefjord er et håpløst mål! Særlig sett opp mot at man samtidig skal spare 150 millioner i Kristiansand og Arendal. I forhold til størrelse er dette et umulig regnestykke, så lenge Flekkefjord nok bare er 10 % i forhold til de to andre. Nasjonale myndigheter med helseminister i spiss, må snarest finne løsning på denne store utfordringen.

Sykehusledelse har de senere år jobbet aktivt for å få de 3 sykehusene til å jobbe i team. På noen områder har man lykkes, men innen kirurgi og ortopedi er man på ingen måte i mål. Det kan synes som om det fortsatt finnes tankegods fra 2017 i veggene, der målet var et stort sykehus på Sørlandet. Nå er imidlertid det faktum at ett sykehus på Sørlandet, vil være et lite sykehus i landsmålestokk.

Nå må alle arbeide ut fra Stortingets/ helseministers klare bestilling i 2017 som slår fast at Sørlandet skal ha tre sykehus.

Skal sykehusene på Sørlandet lykkes både med rekruttering og bedring av økonomi må det samhandling til!

Etter vår mening må man ut fra de erfaringer vi har de siste 5 år, gjøre en nøye vurdering av muligheten for å samhandle med de store nasjonale sykehusmiljø på en god og konstruktiv måte. Sørlandet ser ut til å bli et for lite rekrutterings grunnlag og da må en se på nasjonalt nivå.

Mulighet for rekruttering fra utlandet må også vurderes nøye. Erfaringene fra dette for år tilbake er gode. Særlig har sykehuset i Flekkefjord rekruttert meget dyktige fagfolk fra Tyskland / Nederland. Nå er imidlertid den mulighet vesentlig redusert idet det er mangel på helsepersonell også i Tyskland. Men erfaringene kan være gode å ta med i det videre arbeid.

Sist men ikke minst må det utdannes mer helsepersonell innen alle fagfelt. Dagens utdanningskapasitet er altfor liten. Kan dette ikke etableres nasjonalt må en samarbeide med andre utdannings institusjoner. Mer desentralisert utdanning er også en mulighet for å øke utdanningskapasiteten og erfaringen med dette er gode. Det må også etableres gode og kvalitetsmessige godkjenningsordninger for helsepersonell som har sin utdanning fra utlandet.

Nå må det bli ro rundt organisering av sykehusene på Sørlandet! Alle må samhandle slik at befolkningen på Sørlandet kan få et helsetilbud som vi fortjener og har krav på.