Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft slår fast i økonomiplanen for 2022 til 2025 at fylkeskommunen skal bruke sin innkjøpsmakt som et strategisk verktøy i klima- og miljøpolitikken.

– Vi skal være en pådriver for nullutslippsløsninger for transport og anleggsdrift ved å bidra til etablering av nødvendig infrastruktur og premiere utslippsfrie løsninger i sine anskaffelser. Vi skal implementere sirkulære løsninger og sikre bærekraftige forbruk i egne virksomheter, prosjekter og drift. fremholder fylkeskommunedirektøren.

Klimaregnskap

Utslippene fra fylkeskommunens egne virksomheter og tjenestekjøp utgjør bare om lag to prosent av de direkte klimagassutslipp innenfor Agders geografiske område.

– Vi har direkte påvirkningskraft på utslippsnivået. Det påligger oss et særlig ansvar om å «feie for egen dør» for å kunne lede an i rollen som samfunnsutvikler i henhold til regionplanens mål, påpeker fylkeskommunedirektøren som legger frem et klimaregnskap for Agder fylkeskommune som organisasjon.

Dette regnskapet viser blant annet at kollektivtrafikken via Agder Kollektivtrafikk står for 54 prosent av utslippene til fylkeskommunen. Agder fylkeskommune har som mål at 90 prosent av kollektivtransporten skal være utslippsfri i 2030. Foreløpig er bare 2,4 prosent eller 11 av 449 busser elektriske. Gradvis elektrifisering av bybusser på Agder er foreslått som klimatikltak. Det øker med åtte nye elbusser i 2022. Dette gjelder to busser i Taxus Mandal, samt at alle avganger på linje 230 mellom Lista, Farsund og Lyngdal skal trafikkeres med elbuss.

Klimaregnskap for Agder fylkeskommune som organisasjon 2020:

  • Utslipp egne kjøretøy, maskiner 408 tonn CO2-ekvivalenter
  • Fjernvarme og bioenergi 116 tonn CO2-ekvivalenter
  • Elektrisitet 527 tonn CO2-ekvivalenter
  • Tjenestereiser, egen bil 339 tonn CO2-ekvivalenter
  • Tjenestereiser, fly 71 tonn CO2-ekvivalenter
  • Avfall 251 tonn CO2-ekvivalenter
  • Fergedrift 974 tonn CO2-ekvivalenter
  • AKT 13.294 tonn CO2-ekvivalenter
  • Asfaltering 6.035 tonn CO2-ekvivalenter
  • Driftskontrakter, veg 2.609 tonn CO2-ekvivalenter

Sum 24.624 tonn CO2-ekvivalenter


Mange flere elbiler

Klimagassutslippene fra veitrafikk har gått ned i perioden fra 2015-2019 med nærmere 15 prosent. De absolutte tallene viser en nedgang fra 404.586 tonn (CO₂ - ekvivalenter) til 345.995 tonn (CO₂ -ekvivalenter). I samme periode har elektrifiseringsgraden for veitrafikk mer enn doblet seg og var i 2019 på 2 prosent.

Hvis vi ser på elektrifiseringsgraden for personbiler, så var den i 2020 på 10,6 prosent i Agder.

– I overgangen fra fossil bilpark til stadig økende andel elektriske kjøretøy, så er det viktig at infrastrukturen bygges ut raskt nok til å håndtere dette. Antall ladepunkter for elbil, så har hatt en økning fra 134 til 1 170 de siste 10-årene. I samme periode har antall elbiler økt fra 148 til 16.540, så antall elbiler pr. ladepunkt har gått kraftig opp, fastslår fylkeskommunedirektøren.

Klimaregnskap for 2020 viser at utslippene fra egen kjøretøy og maskinpark i Ager fylkeskommune er på 400 tonn CO2 ekvivalenter, og at kun 10 av 243 av kjøretøy og maskinparken til Agder fylkeskommune er utslippsfri. Det vil si en elektrifiseringsgrad på 10 prosent. På fylkestinget i juni ble målsetting om 100 prosent utslippsfri kjøretøy og maskinpark vedtatt. I beregningene for 2022, 2025 og 2030 forutsettes 15 prosent utslippsfritt i 2022, 30 prosentutslippsfri i 2025 og 100 prosent i 2030. Som en del av dette tiltaket vil det bli anskaffet fire ekstra elbiler knyttet til fylkesadministrasjonen.

Tilskudd til ladere

Det er behov for et incentiv for å øke tempoet i elektrifisering av veitransport i Agder. Fylkeskommunedirektøren foreslår en fylkeskommunal tilskuddsordning etter samme modell som Det digitale Agder.

For 2022 foreslås 1,0 million kroner til formålet. Tilskudd til hurtigladere i ikke-kommersielle områder skal i hovedsak brukes til å øke ladetilgjengeligheten ved å realisere flest mulig offentlig tilgjengelige hurtigladere i alle deler av Agder.

– Innledningsvis skal det utvikles og vedtas en strategi for arbeidet og en tilskuddsordning for hurtigladere. Deretter skal denne implementeres, forklarer fylkeskommunedirektøren.

– Målene for satsingen er å utarbeide en tilskuddsordning som fremmer elbilutbredelsen i hele Agder. I dette ligger også utarbeidelse av geografisk tilskuddsstrategi. Fylkeskommunen skal også yte tilskudd til realisering av nye hurtigladere/oppgradere eksisterende og delta i nasjonale og internasjonalke nettverk for å bygge opp kunnskap om nullutslipp.