– Det har kommet noen nye opplysninger fra departementet om det som gjelder «ekstrabevilgninger». Flekkefjord kommune har fått en veileder fra departementet om de siste 733.000 kronene. Der er det ikke tillatt å tildele dette som midler sammen med den første tildelingen, eller til søknader som er fra før 16. april. Den siste runden må lyses ut på nytt, opplyste rådmann Bernhard Nilsen i bystyret før behandlingen startet og fortsatte:

– Alt som gjelder disse midlene må det søkes på nytt om. Tallkolonne for ekstrabevilgninger vil derfor måtte utgå i denne runden. Vi har annonsert mulighet for å sende søknader på nytt, og informert de som har søkt. Det vil komme en egen sak om dette i neste formannskapsmøte.

«Skjev fordeling»

– Det ble foreslått på Stortinget å bevilge en milliard til bedrifter som var sterkt rammet av strenge tiltak for smittevern. Virksomheten må søke etter kriterier for tildeling. Jeg spurte rådmannen i formannskapet om Smaabyen hadde søkt. Han bekreftet at det var en søknad om støtte til reisemålstrategi, sa Nina Danielsen (Sp).

Stilte spørsmål ved Smaabyen-støtte: Fikk 300.000 covid-kroner

– Jeg mener de nye opplysningene fra rådmannen i dag burde vært sendt til bystyret på mail. Det står i retningslinjene at støtten skal være med å sikre likviditet til de som er hardt rammet. Det står om destinasjonsselskaper som mister inntekter fordi medlemskontingenter fra reiselivsbedrifter faller bort og at det bør være objektive kriterier for tildeling slik som omsetningsnivå før og etter pandemien, eller antall årsverk. Jeg kan vanskelig se at tildeling til Smaabyen faller inn under ordningen. De har ikke hatt store tap, og det er ikke behov for bedret likviditet. Jeg kommer tilbake til dette med Smaabyen ved neste behandling. Jeg synes forøvrig det er skjev fordeling når to hoteller får 150.000 kroner hver, mens noen som leier ut noen få leiligheter får 50.000 kroner, påpekte Nina Danielsen.

– Den nye veilederen har betydning for hvordan vi vurderer de 733.000 kronene. Det andre som har betydning er kriteriene og vurderingsmomentene. Vi har forsøkt å legge vekt på det som stod i tildelingsbrevet. Det er en stor grad av skjønnsmessig vurdering ut fra de opplysninger som er hentet inn fra søkerne, opplyste rådmann Bernhard Nilsen.

– Jeg ber om et gruppemøte før vi eventuelt fremmer et utsettelsesforslag, sa Danielsen.

Etter gruppemøtet tok Danielsen ordet igjen med et kort forslag:

– Jeg foreslår at saken utsettes.

– Betyr det at fristene også utsettes spurte Kristian Sira (Frp)

– Søknadsfrist for de første midlene har gått ut, men søknadsfrist for den neste potten er 23. mai. Den har ennå ikke gått ut, opplyste rådmannen.

– Grunnen til å utsette til neste møte er vel kanskje å se begge disse rundene sammen, kommenterte Jan Sigbjørnsen (H)

– Ja, det er det som er intensjonen, svarte Danielsen.

Saken ble utsatt med 30 mot fire stemmer.

Bakgrunn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sine «økonomiske tiltak i møte med pandemien» opplyst at det er fordelt midler til kommunene for å avhjelpe virksomheter som har blitt særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Regjeringen opplyser videre at det vil bli tildelt ytterligere 500 millioner kroner senere på våren.

Flekkefjord kommune ble først tildelt 830.656 kroner, etter påske kom det ytterligere 733.000 kroner til overnattings- og serveringsbedrifter i forbindelse med Covid-19 pandemien. Det betyr at rådmannen først tolket at det samlet er 1,56 millioner kroner til fordeling. Det viste seg altså at den siste del av potten må behandles separat senere. Statens tildelingsbrev er med hensikt formet for å gi kommunene stor frihet til å tilpasse kompensasjonsordningen til lokale forhold. Av dette følger at bystyret selv må ta stilling til egne vurderingsmomenter for tildelingene.

Ut fra tildelingsbrevet innspill fra Virke og NHO Reiseliv samt samtaler med Lister Nyskaping og Smaabyen Flekkefjord foreslås det at følgende vurderingsmomenter tillegges vekt ved tildeling av kompensjonsmidlene:

 • Restauranter, kaféer, hoteller, campingplasser, reisebyråer, destinasjonsselskaper, persontransport, bryggerinæringen og treningssentre er hardt rammet av smitteverntiltak og prioriteres.
 • Bedrifter med betydelig fall i omsetning og som har måttet permittere prioriteres.
 • Søkere som har falt helt, eller delvis, utenfor de generelle Covid-19 støttetiltakene fra offentlig sektor prioriteres.
 • Bedrifter med helårsvirksomhet og fast ansatte prioriteres.
 • Minimum støttebeløp foreslås satt til kr. 20.000 og maksimum støttebeløp foreslås satt til kr. 300.000.
 • Søkere med positiv egenkapital i regnskapsåret 2019 prioriteres.
 • Søkerne må opplyse om annen støtte i søknaden. Søkere som har mottatt over 200.000 Eur. i offentlig støtte i de to forrige regnskapsår, og har fått tilsagn på støtte i 2021 som totalt overstiger grensen på 200.000 Eur. kan ikke støttes. En eventuell Covid-19 kompensasjon inngår i beregningsgrunnlaget.

Like mye til hotellene

Forslagene fra næringssjefen var basert på antall ansatte i tråd med regjeringens anmodning med ett unntak. Maritim Fjordhotell AS søkte utelukkende på basis av ekstrakostnader forbundet med smittevern, mens Grand Hotell Flekkefjord AS utelukkende søkte på basis av omsetningssvikt. Begge hotellene har mistet mye omsetning i vinter og næringssjefen mener en lik fordeling synes rettferdig.

Virke anbefaler objektive og etterprøvbare kriterier som omsetningsnivå før og under krisen, ansatte permittert og vurdering av øvrig offentlig støtte. Det påpekes også i kriteriene at støtteordningen skal gjøre kommunene bedre rustet til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

12 søknader

Det har kommet inn 12 søknader. To av søknadene er fra hoteller, en fra et gjestgiveri og en søkna er fra et selskap som eier restaurantlokaler. En av søknadene er frå drosjenæringen, en fra en menighet som driver servering og en søknad er fra fra en klubb som også driver catering/servering. En aktør som driver sightseeing med båt og et utleieselskap for telt til arrangementer har også søkt om kompensasjon.

Formannskapets innstilling til fordeling: (tildeling og ekstratildeling utgjorde sammen det som er foreslått til hver søker) Nye opplysninger til bystyret like før møtet 20. mai gjorde at alt som var satt opp til «ekstratildeling» måtte avventes til en egen ny søknadsrunde.

 • Maritim Fjordhotell AS 168.086 (søknad) 150.000 (tildeling) 164.727 (ekstratildeling)
 • Grand Hotell Flekkefjord AS 550.000 (søknad) 150.000 (tildeling) 164.727 (ekstratildeling)
 • Kaffebørsen AS 100.000 (søknad) 75.656 (tildeling) 37.655 (ekstratildeling)
 • Flikke AS 54.829 (søknad) 0 (tildeling) 0 (ekstratildeling)
 • Pinsekirka Uspes. 20.000 (søknad) 18.826 (tildeling)
 • Flekkefjord Bytelt AS 300.000 (søknad) 120.000 (tildeling) 0 (ekstratildeling)
 • Smaabrygg AS 714.015 (søknad) 0 (tildeling) 0 (ekstratildeling)
 • Central Bybryggeri AS Uspes. (søknad) 140.000 (tildeling) 47.065 (ekstratildeling)
 • Torbjørn Kristiansen (drosje K409) 100.000 (søknad) 80.000 (tildeling) 0 (ekstratildeling)
 • Hidra Eiendom AS 94.800 (søknad) 50.000 (tildeling) 0 (ekstratildeling)
 • Hidra Havbruk AS 70.000 (søknad) 45.000 (tildeling) 0 (ekstratildeling)
 • Isbua AS 62.000 (søknad) 0 (tildeling) 0 (ekstratildeling)
 • Smaabyen Flekkefjord 300.000 (ekstratildeling)

Sum 2.333.730 (søknad) 830.656 (tildeling) 733.000 (ekstratildeling)

Smaabyen og Magma Geopark: Søker om mye penger for tettere turistsamarbeid

Flekkefjord og Dalane samarbeider: Bygger enda flere fyrtårn