Ordførerne Jonny Liland i Sirdal og Torbjørn Klungland i Flekkefjord er sterkt kritiske til en fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi. Det er også Avisen Agder, der de to intervjues 23. august. Dagen etter, 24. august, publiserer avisen en lederartikkel som advarer mot fusjonen langs de samme linjer som de to ordførerne.

Vi har selvsagt respekt for at turbulensen i energimarkedene bidrar til å skape usikkerhet og uro. Men vi mener at det man argumenterer med, ikke stemmer. Den ene påstanden er at Agder Energi har magasinkraft, mens Glitre Energi bare har uregulert elvekraft. Bildet er langt mer nyansert. Agder Energi har også elvekraft, mens Glitre Energis elvekraft ligger i vassdrag som er regulert. Dette, og det faktum at Agder Energi har mer vannkraft enn Glitre Energi, ble hensyntatt i verdivurderingene som lå til grunn for bytteforholdet.

Den andre påstanden er at økningen i strømprisene har økt verdien på Agder Energi vesentlig, og at verdivurderingene som lå til grunn for det anbefalte bytteforholdet derfor ikke lenger er riktige. Det stemmer at høye kraftpriser øker vannkraftens verdi. Gitt at Agder Energi har mest vannkraft øker verdien av Agder Energi mest. Men dette motvirkes av økningen i rente og avkastningskrav, som drives opp ikke minst av de høye strømprisene.

Siden fusjonsdokumentene ble sendt ut til behandling blant eierne i GE og AE har kraftprisene økt ytterligere, samtidig som vi har fått en renteøkning og varsler om videre renteoppgang. Dette fører til at avkastningskravet som brukes for å beregne verdiene økes, noe som igjen fører til reduserte verdier. Renteøkningen og økningen i avkastningskrav virker i motsatte retninger og gjør til sammen at bytteforholdet i liten grad påvirkes.

Regjeringen har videre varslet mulighet for økt beskatning på vannkraft noe som kan resultere i at det fremforhandlede bytteforholdet for Agder Energi sine eiere faktisk vil fremstå som ekstra gunstig.

Grundige analyser og vurderinger av markedet viser at fusjonen fortsatt er finansielt fornuftig for eierne i begge selskaper. Forhandlingsutvalgene, som består av erfarne eksperter fra Statkraft, Glitre Energi og Agder Energi, konkluderte 19. august med at de fremforhandlede verdiene og bytteforholdet som lå til grunn for styrets anbefaling av fusjonen 5. mai, fortsatt står seg godt.

Det argumenteres også for at fusjonsbehandlingen må utsettes fordi myndighetene har til vurdering fremtidig kraftoverskudd, utvidelse av adgangen til langtidskontrakter og en utvidet pakke for strømstøtte og forsyningssikkerhet. Alt dette var imidlertid godt kjent da styret i Agder Energi anbefalte fusjonen 5. mai. Intet av dette varsler noen endring i rammebetingelser som tilsier en utsettelse av fusjonsbehandlingen.