Viser til Ansgar Birkelands innlegg «Underlige tilstander». Som engasjert innbygger undrer det undertegnede at Birkeland ikke fikk med seg debatten forrige periode både i Sokndal og Sirdal kommuner. I Sirdal kommune bestod formannskapet i forrige periode av 5 menn, hvis jeg ikke husker helt feil. Denne perioden er formannskapet i Sirdal utvidet til 7 medlemmer; 6 menn og 1 kvinne.

Da formannskapet i Lund skulle velges etter sist kommunevalg i oktober 2019, ble selvfølgelig reglene om kjønnsbalanse grundig utsjekket både med Statsforvalteren og KS før det konstituerende møtet. Etter at undertegnede ble valgt til ny ordfører 1. oktober 2020, endret ikke dette kjønnsbalansen, da Høyres 1. vara til formannskapet, René Munthe Eik, rykket opp til fast plass.

Det er særlig to forhold som kan påvirke kjønnsbalansen til formannskapet, og der formannskapet som organ skiller seg ut fra øvrige utvalg. Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg, (noe som forutsetter enstemmighet i kommunestyret).

I det følgende hentes noen relevante utdrag fra «kommuneloven» og tilhørende rundskriv.

Hvis organet skal bestå av minst fire medlemmer, skal hvert kjønn være representert i organet med minst 40 prosent. Skal organet bestå av tre eller færre medlemmer, skal begge kjønn være representert i organet. Viser det seg at et valg etter andre ledd vil føre til at kravene i første eller andre punktum ikke blir oppfylt, skal det nødvendige antallet kandidater fra det underrepresenterte kjønnet settes inn for å oppfylle kravet. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal reglene i dette leddet følges så langt det er mulig.

Ved avtaleval stiller kommunelova § 7-7 tredje ledd krav om at det skal vere balanse mellom personar frå kvart kjønn blant dei medlemene som blir valde når ein ser på organet under eitt. Dette inneber at dersom organet skal ha fire medlemer eller fleire, så må kvart kjønn vere representert i organet med minst 40 prosent. Dersom organet har tre eller færre medlemer, så skal kvart kjønn vere representert.

§ 7-4. Forholdsvalg, avtalevalg eller flertallsvalg

Medlemmer til folkevalgte organer skal velges ved forholdsvalg hvis minst ett medlem krever det. I andre tilfeller skal medlemmene velges ved avtalevalg. Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg.

§ 7-5. Listeforslag ved forholdsvalg

Forholdsvalg foregår på grunnlag av lister med forslag til kandidater. Listene skal være innlevert på forhånd. Partier eller grupper som er representert i det velgende organet, kan bare levere ett listeforslag hver. Antall navn på listen kan være dobbelt så høyt som antall medlemmer som skal velges. Kandidater fra et parti eller en gruppe kan bare føres opp på partiets eller gruppens listeforslag eller på en fellesliste som utgår fra flere partier eller grupper.

§ 7-6. Valgoppgjør ved forholdsvalg (relevante utdrag)

Når det er avgjort hvor mange medlemsplasser en liste vil få, pekes medlemmene fra den enkelte listen ut i den rekkefølgen de står oppført på det innleverte listeforslaget. Hver liste skal tildeles varamedlemmer. Så langt det er mulig, skal det være to flere varamedlemmer enn faste medlemmer. Varamedlemsplassene fordeles i samsvar med andre og tredje ledd (reglene om kjønnsbalanse).

Reglene om forholdstallsvalg sier at et parti med minst to medlemmer i formannskapet skal ha både et kvinnelig og et mannlig medlem. I utgangspunktet skal formannskapet også etter kommuneloven § 7-6 ha minst 40 % av hvert kjønn, men utfallet avhenger av kjønnsrepresentasjonen på listeforslagene som leveres inn til valget.

«Opprykksbestemmelser» i § 7-6 tredje ledd skal kun søke å få til kjønnsbalanse.

Til skilnad frå det som gjeld ved avtaleval, er det ikkje noko krav til kjønnsbalanse for organet som heilskap. Ved forholdsval er det berre krav til representasjon av begge kjønn på dei ulike listeframlegga. Det vil vere talet på medlemene i det einskilde organet som avgjer kor mange frå kvart kjønn som skal førast opp på listeframlegga. Ved val av formannskap, som etter lova berre skal bestå av medlemer av kommunestyret, skal reglane om kjønnsmessig representasjon følgjast så langt det er mogleg. Kravet til kjønnsmessig representasjon på listeframlegga gjeld altså ikkje absolutt ved val til for eksempel formannskap eller arbeidsutval. Dei som legg fram listeframlegga plikter likevel å oppfylle kravet om kjønnsrepresentasjon så langt det er mogleg også ved desse vala.

Ordføreren er opptatt av at det skal være tillit til det politiske system og håndhevingen av lover og regelverk. I dagens digitale samfunn er det alltid en «åpen dør». Jeg bidrar svært gjerne med å svare på spørsmål eller å henvise til riktig faglig instans som kan utdype og begrunne svaret på problemstillingen i en eventuell henvendelse.