Gå til sidens hovedinnhold

– Denne veien er farlig!

Trafikksikkerhetsutvalget i Flekkefjord fikk oppleve trafikkfarene på fv. 466 mellom Gyland skole og Gyland stasjon sist onsdag. De var ikke i tvil: Strekningen trenger gang og sykkelvei! Befaringen vil sette fart i tiltak.

For abonnenter

Trafikksikkerhetsutvalget spaserte en drøy halvtime og fikk oppleve trafikkfarlige situasjoner mellom skolen og jernbanestasjonen. Det vil ta tid før strekningen får gang og sykkelvei, spesielt er det dyrt å få sikret forholdene ved jernbaneundergangen. Enkelte strakstiltak skal sjekkes så som fartsgrense, innsnevring av veibane som tvinger biltrafikken til saktekjøring. I første omgang må trafikktettheten telles. Utvalget hadde befaring da de fleste var på skole eller arbeid. Særlig om ettermiddagen med mer trafikk, oppstår farlige situasjonen.

Trafikkfaren og behov for gang og sykkelsti har vært vurdert mange ganger, men har som regel stanset med den store utfordring det er å gjøre noe med selv jernbaneundergangen som er for smal og uoversiktlig til å regnes som trafikksikker, spesielt for mye trafikanter.

Strekningen har 40 km fartsgrense og 9 fartsdempere. Det nye som kan settes inn som strakstiltak er en innsnevring av veibanen under jernbanebroa, slik de har på fv. 42 på Kvinlog. Da kan bare en bil ad gangen passere selve hinderet og det er likevel plass til gående og syklende utenom. Jernbaneundergangen ligger i en uoversiktlig sving. Det har versert planer om å sprenge bort fjell like nord for undergangen for å få bedre sikt til andre siden.

Bane NOR må på banen!

Bane NOR må på banen, ikke bare for liten veibredde under jernbanen, men det er for lav høyde for store biler. Det skjer rett som det er at lastebiler må tappe luft ut av dekkene og senke fjærene for å kunne passere.

Bane NOR må også gjøre noe med undergangen i Fardalen mellom Netland og Bjørkevold i Gyland. Her må undergangen bli høyere. Utbedringen er en del av veiprosjekt ny vei Fossdal – Modalsli.

– Vi har sett på dette ved Gyland stasjon tidligere. Vi må gjøre ny henvendelse, og se hva fylket vil prioritere. Det kan ikke stadig ende opp i at arbeidet med undergangen blir så dyrt at hele greia stopper opp, sier leder i trafikksikkerhetsutvalget, Ingrid Lillehei som forsikrer at gang- og sykkelsti i Gyland ikke har mistet plassen på prioriteringslisten.

Gyland er på prioriteringslista. På listen som Flekkefjord kommune har sendt til fylket står Skollabakken på fv. 44 høyere og Statoil-krysset på Sunde. Undergang på Sira og sykkelsti på Sirnes er også påkrevd. I Gyland har kommunen beholdt grunn langs deler av fv. 466 veien til den stygge svingen sør for stasjonen. Her har veivesenet tidligere planlagt nytt T-kryss til boligfeltet Lunden sør for stasjonen. I dag er det er uoversiktlig Y-kryss.

Vil måle fart og trafikk

Utvalgsmedlemmene viste stor forståelse for frykten som rår i Gyland. Barn nord for stasjonen får gratisbuss til og fra skolen. Men det er farlige forhold i timen før skolestart med biler til og fra skole og barnehage, og timene etter skoletid da barn skal til skole, bedehus og idrettsbane på ulike aktiviteter. Trafikksikkerhetsutvalget vil be veivesenet ta fartsmålinger og trafikktelling i 40-sona på flere tidspunkt for å kunne danne seg et bedre bilde av trafikksituasjonen langs strekningen der det trengs gang og sykkelvei.

Paul Mikaelsen i Lunden Vel har ledet arbeidet i senere tid med å få fortgang i gang- og sykkelvei-arbeidet. Han fikk tydelig vist at 2-feltsveien ikke har plass til to biler samtidig som fotgjengere og syklister skal ferdes på asfalten. Når passering skal skje, kommer de farlig nær den hvite stripen og bilene som kjører forbi. Han er glad for at strakstiltak vurderes som innsnevring av veibane for å gi plass til mye trafikanter.

Ventet altfor lenge

For ca. 40 år siden ble den skarpe svingen sør for stasjonen av fylkestrafikk-sikkerhetsutvalget i Vest-Agder ansett som meget farlig. På kort tid satte veivesenet i gang utbedring. Fjell i svingens innerside ble sprengt vekk, slik at det ble en litt bredere strekning på 30 meter utenfor den hvite stripen, en slags gang- og sykkelbane med 80 cm brede. Dette ble ikke fulgt opp videre. Etter noen år ble ny hvite stripene malt helt i asfaltkanten. Veibanen ble bredere, men svingen ble like farlig for mye trafikanter.

Paul Mikalsen hadde et lyttende trafikksikkerhetsutvalg foran seg da han spaserte langs strekningen og påviste konkrete farer. Ved Coop-butikken fikk medlemmene litt kaffe og tid til å drøfte situasjonen. Det var altså ikke noen dårlig stemning, men medlemmene ble orientert om det som mer gjort, og det som kan gjøres nokså snart uten store kostnader. De store tiltak vil politikerne følge opp både med ny gang- og sykkelvei, – og på litt lengre sikt: Jernbaneundergangen kan ikke være verste trafikkfelle på strekningen. Det må ikke skje igjen at hele prosessen stopper opp fordi jernbaneundergangen er dyr å utbedre.