Brukerutvalget (BU) ved Sørlandet sykehus HF ser med bekymring på den nasjonale utfordringen med en presset fastlegeordning og problemer med å rekruttere og beholde fastleger. BU er bekymret for at mange innbyggere, også i Agder, står uten en fastlege. Det er alvorlig for de menneskene som ikke har en fastlege. Det er derfor gledelig at flere av kommunene nå tar tak i problemet og ser ut til å finne lokale løsninger for å beholde og rekruttere fastleger.

Et godt fastlegetilbud i kommunene er også viktig for å skjerme spesialisthelsetjenesten. For hvor skal syke mennesker og kronikere henvende seg om de ikke har fastlegen som første lavterskeltilbud? Jo, enten legevakten eller direkte til sykehuset. På den måten øker presset på spesialisthelsetjenesten. Fastlegene har kontakt med pasientene sine gjennom hele livsløpet, og er en viktig ressurs i helsepyramiden. Pasienter som kan ivaretas forsvarlig av fastlegen, skal ikke legges inn på sykehus uten at det er medisinske årsaker til det.

Sørlandet sykehus HF har siden 2019 arbeidet med å få på plass en desentralisert medisinutdanning slik at studenter på medisinutdanningen ved Universitetet i Oslo skal få deler av studiene utført ved Sørlandet sykehus. Denne avtalen er snart på plass. En slik modell innebærer at studentene tar deler av sin praksis i kommunene. Administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold, har ved flere anledninger omtalt desentralisert medisinutdanning som en «lakseeffekt». Det vil si at de som utdannes på Sørlandet, har stor sannsynlighet for å bosette seg i regionen etter endt utdanning.

Kartlegging av medisinutdanning i Bodø bekrefter at dette er et viktig grep for å rekruttere også fastleger. Siden 2010 har 216 leger blitt uteksaminert ved Universitetet i Tromsø gjennom den desentraliserte Bodøpakken. Nå har man kartlagt hvor og hva studentene arbeidet med etter LIS1-tjenesten.

Studien fulgte opp 146 leger utdannet i Bodø og som hadde startet eller fullført spesialisering. Denne viser at studiestedet Nordlandssykehuset Bodø beholdt 48 av legene. Bodø og det øvrige Norge sør for Nordland har fått en netto tilvekst av leger fra Bodøpakken. Kartleggingen viser at 51 av Bodøpakke-legen ble allmennleger, og 34 av disse arbeidet i distriktskommuner i Nordland.

Med dette som bakteppe er Brukerutvalget ved Sørlandet sykehus fornøyd med at Sørlandet sykehus nå ser ut til å få på plass en tilsvarende ordning, med oppstart høsten 2023. Vi er glade for at lokale stiftelser og fond (Sørlandets kompetansefond, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond) har støttet etablering av UiO Campus sør med tilsammen 3,2 millioner kroner. De har dermed gitt et viktig bidrag til utdanning av morgendagens leger i regionen – ikke minst fastleger.