Som en del sikkert har fått med seg så har Lund Høyre vært imot at det skulle opprettes tre nye utvalg i Lund kommune. Dette skulle være nye utvalg til PNM, Oppvekst og Kultur samt Helse og omsorg. Disse ekstra utvalgene skulle bestå av politikere, innbyggere, tillitsvalgte og medlemmer fra administrasjonen. Disse utvalgene skulle gå gjennom kommunens økonomi og komme med forslag til hvordan den vanskelige økonomiske situasjonen i kommunen kunne løses.

Lund Høyre mente at dette ikke hadde noe for seg da de eksisterende utvalgene like greit kunne utføre disse oppgavene. Eksisterende utvalg har pr. i dag få saker til behandling, så det å kunne ta en gjennomgang av økonomien ville ikke være noen stor belastning.

Vi mente også at det var viktig at vi som politikere påtok oss dette ansvaret. Vi har blitt valgt av innbyggerne for at de skal slippe å måtte gjøre disse oppgavene og ta disse standpunktene.

Lund Høyre mente at innbyggere like greit kunne engasjeres i de eksisterende utvalgene med talerett, men uten stemmerett. Man kunne også invitere innbyggerne via kommunens hjemmeside til å komme med innspill og forslag.

Vi var i starten alene om å foreslå at eksisterende utvalg burde benyttes. Første gang Lund Høyre la frem forslag om dette i Formannskapet ble vi nedstemt mot vår egen stemme. Andre gangen Lund Høyre la frem forslaget fikk vi støtte av Frp, men forslaget falt med 3 mot våre 2 stemmer.

Derfor gledet det oss når vi gjennom dialog med KrF, Frp og V kom til en enighet om et felles forslag. Dette forslaget gikk ut på at de eksisterende utvalgene tar gjennomgangen av økonomien. Det inviteres to representanter fra innbyggerne og en tillitsvalgt til hvert utvalg. Disse vil ha talerett, men ikke stemmerett. Det er tross alt politikerne som må ta ansvaret til syvende og sist. Det er dette vi har blitt valgt til.

Så i forrige kommunestyremøte fremmet jeg på vegne av H, Frp, KrF og V dette forslaget. Sammen hadde vi flertallet som skulle til for å kunne få det gjennom. Dermed blir det ikke opprettet nye utvalg i Lund kommune, og vi politikere må ta det ansvaret vi er pålagt.