Gå til sidens hovedinnhold

Det er eiers ansvar å ha hunden i bånd!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nortura skriver på sine sider at «de norske sauene har et godt liv, helt enkelt.» Er det virkelig så enkelt? I 2019 var totalt tap av sau og lam på beite uavhengig av årsak på 144 634 dyr. Dessverre er det ikke uvanlig at hunder er en av årsakene til lidelse og død for sau og lam.

Mellom 1. april og 20. august er det båndtvang over hele landet. Flekkefjord kommune utvider ikke dette tidsrommet. Målet er at hundene ikke skal jage og skade ville dyr i yngletiden, og dyr som er på beite.

Kommunen bestemmer tidsrom

I Agder Flekkefjord Tidende, kan vi den 28.07.2020 lese om en hund som jaget og angrep et lam. Hunden har jaget lammet til det ble sprengt, og beit både rundt halsen og hodet på lammet.

Hundelovens § 6 gir oss reglene for båndtvang her i Norge. Kommunene kan utvide tidsrommet for båndtvang ved behov, gjennom en lokal forskrift. Utvidet båndtvang for å beskytte beitedyr utover 20. august, samt beskytte vilt generelt ved store snømengder, er forståelig. Ut over dette bør det dokumenteres at det er til så stor ulempe å ha løse hunder i et gitt område, at utvidet båndtvang må anvendes. Dyrebeskyttelsen Norge mener at i kommuner der båndtvangen utvides, bør de også sørge for store friområder til hundene, der de kan bevege seg fritt og sosialisere med andre hunder.

Båndtvang beskytter også hunden

Hundeloven slik den foreligger i dag, er dessverre ikke utformet slik at den beskytter hundene våre. Dette gjelder i aller høyeste grad også paragrafen om båndtvang. Dersom hunden er løs og uhellet er ute, kan dette i verste fall føre til at hunden avlives. En hund som på instinkt jager et annet dyr kan altså med velsignelse av loven, avlives. Det er svært foruroligende at situasjoner der hunden agerer ut fra sine naturlige instinkter, og hvor eier er uansvarlig, uheldig eller burde passet bedre på, kan medføre at hunden må bøte med livet. Dyrebeskyttelsen Norge mener at straffen må ramme den som har ansvaret for hendelsen, og det er hundeeieren. Det ligger til hundens natur å jakte, og det er helt feil at den skal måtte bøte med livet for å utøve sine instinkter. Når en eier vet at avliving kan være en konsekvens, vil mange velge å ikke si ifra om hendelsen. Dette kan gi unødvendig, langvarig lidelse for dyret som har blitt angrepet. Det er eiers ansvar å sørge for godt hundehold. Det er ingen tvil om at et lovverk som baserer seg på hevn og straff, og som i tillegg virker mot sin hensikt, trenger en grundig gjennomgang.

Det utbetales ingen erstatning til sauebøndene for tap til hund. I disse tilfellene er det eierne av hunden som er erstatningspliktig. Statens Naturoppsyn (SNO) har ingen beredskap til å undersøke sau som meldes inn som tatt av hund. Det betyr at vi har et uheldig kunnskapshull med tanke på årsaken til beitetap.

En myte at hunden må gå løst

Slik hundeloven er i dag, er båndtvang også en helt essensiell beskyttelse av hunden og dens liv. Det er du som eier som er ansvarlig for å ha hunden din i bånd. Dette betyr ikke at hunden ikke skal ha det gøy og komme hjem sliten og fornøyd fra tur! Mange har for vane å tenke at den eneste måten å få en sliten og fornøyd hund på, er at den får løpe fritt. Det er helt klart en viktig del av mange hunders liv å få frest fra seg, men legger du opp til positive turer i bånd, får du en hund som trives innenfor disse rammene.

Avhengig av rase og personlighet på dyret, kan hunder trives med å for eksempel løpe i springer ved sykkel eller være i hundepark. Sosialisering er både moro og viktig for mange av hundene våre. Når det kommer til mental trening, er det et hav av artige ting du kan gjøre med hunden din. Det viktige er at treningen er basert på positiv forsterkning og belønning. Kurs er gøy og lærerikt både for hund og eier.

Det er uansett enhver hundeeier sitt ansvar å gi hunden sin et godt liv- også når det er båndtvang.

Dyrebeskyttelsen Norge mener at et beitetap på over 144 000 individer av sau og lam representerer uakseptabel dyrevelferd for disse dyrene i Norge. Om beitesesongen varer i 140 dager betyr det at cirka 1000 dyr dør hver dag i løpet av sesongen. Skal man virkelig få bukt med dyrevelferdsutfordringene som oppstår ved å slippe sau på utmarksbeite, må første skritt være å adressere alle årsakene.