TIDLIGERE HELSEMINISTER Bent Høie brukte i 2017 sin posisjon som sykehuseier til å gi en klar bestilling i forhold til sykehuset i Flekkefjord. Sykehuset skal opprettholdes og styrkes, og det som kan desentraliseres fra Kristiansand til Flekkefjord skal desentraliseres. En ting var å slå fast at sykehuset i Flekkefjord skulle være et fullverdig akuttsykehus med akuttkirurgi og traumemottak. Men i tillegg til det skulle sykehusledelsen legge til rette for å tilføre sykehuset oppgaver som kan styrke lokalsykehusets posisjon.

NÅR VI nevner dette er det fordi det igjen foregår diskusjoner knyttet til funksjoner og arbeidsfordeling mellom sykehusene på Agder, først og fremst mellom Kristiansand og Flekkefjord. Problemet med å skaffe kvalifisert arbeidskraft er påfallende og rammer ikke bare Flekkefjord, men hele Helse-Norge. Akuttkirurgien er midlertidig stengt i Flekkefjord. Det er igjen skapt usikkerhet, ikke minst fordi det har vært mye negativ omtale av sykehuset i Flekkefjord, knyttet til feilbehandling. Dette har naturligvis ikke hatt positiv effekt i arbeidet med rekruttering av personell.

VI MERKER oss imidlertid at partileder Olaug Bollestad i Kristelig Folkeparti nå tar til orde for å fjerne helseregionsgrensene i forhold til utveksling av personell. Det er en allmenn oppfatning at leger og annet helsepersonell fra Stavanger universitetssjukehus gjerne kommer til Flekkefjord. Det å kunne lene seg på to større sykehus vil kunne skape en bemanningstrygghet som er bedre enn tilfellet er akkurat nå. Sykehusledelsen både i Flekkefjord og i Kristiansand ønsker Flekkefjord sykehus vel, men det finnes fremdeles krefter som ikke har kommet over helseministerens krystallklare bestilling fra april 2017.

I DEN forbindelse var det altså ikke bare snakk om å bevare, men snarere også en bestilling på å styrke lokalsykehuset i Flekkefjord. Det lå i kortene at det skulle tilføres oppgaver som kunne håndteres fra Flekkefjord. Det er med andre ord ikke nok bare å forholde seg til det som finnes. Sykehuset i Flekkefjord skal styrkes og tilføres oppgaver. Nå ser vi tendenser til utarming. Det holder ikke.