Det har vært mye oppmerksomhet omkring mistillitsforslaget kommunestyrerepresentantene De Reuter og Glommen stilte mot sykehusstyret. Vi i Helsepartiet føler behov for å komme med vår vurdering av situasjonen. Historisk sett er det ingen tvil om at sykehusene i Flekkefjord og Arendal har blitt nedprioritert etter sammenslåingen av sykehusene på Sørlandet og innføring av foretaksreformen i 2001. Tillitsvalgte i Arendal har flere ganger vært fremmet mistillit til direktør på grunn av dette. Det har også vært et betydelig folkeengasjement og flere fakkeltog, sist 2010, uten at det har medført noen endring i direktøren og styrets beslutninger. Dette føles absurd i et demokrati.

Vi mener at hovedproblemet er måten Stortinget har bestemt at sykehusene skal styres på. Det kalles Foretaksmodellen og ble innført i 2001. Fra da av skulle sykehusene ses på som aksjeselskaper og styres etter økonomiske prinsipper. Menneskelighet og faglig prinsipper kom i annen rekke. Det ble ansatt et nytt leder-sjikt hvorav mange ikke har helsefaglig bakgrunn. Det ble økt krav til detalj rapportering om virksomheten spesielt på økonomisk nivå. Dette har medført at det er omtrent dobbelt så mange administrative årsverk som det er legeårsverk i Helse Sør-Øst. I tillegg rommer ikke budsjettet nok penger til adekvat bemanning til helsepersonell. Vi er nå i en situasjon hvor svært mange erfarne sykepleiere, leger og annet helsepersonell slutter på grunn av arbeidspress og vanskelige arbeidsforhold. De er rett og slett for få til å kunne gi adekvat og forsvarlig helsehjelp. Mange begynner i det private Helsevesen. Vi er i ferd med å få et todelt helsevesen der de med nok penger eller god forsikring får rask og adekvat hjelp, mens de andre må vente. Dette svekker hele Helse Norge. En annen faktor som er til hinder for god pasientbehandling er at man i dagens modell ikke skiller investering og drift i budsjettene. Dette betyr dette at ved å bygge nytt og kjøpe nytt får man får mindre penger til å lønne, og ansette helsepersonell. Satt på spissen: Vil du ha nytt sykehus eller vi du ha noen som tar seg av deg?

Vi mener problemene vi opplever på Sørlandet sykehus i hovedsak er en del av et nasjonalt problem på grunn av foretaksmodellen og må løses av regjering og storting. Styrene i Foretakene er i realiteten fanget av systemet og har lite spillerom, spesielt med økonomien. I tillegg et det faglige dårlig representasjon.

Om ikke de politiske partier på Stortinget endrer helsepolitikken så vil trusler med nedleggelser mot sykehuset i Arendal fortsette og rasere norsk helsevesen.

Alle styrer i helseforetakene i Norge er likedanne, slik har de vært i alle år siden 2001. De gjør sin jobb og et oppdrag som alle partier på stortinget har bedt de om. De vil ikke avgå om vi skriver mistillit, de vil kun avgå om helseminister ber dem om det.

Helsepartiet ber alle partier i Arendal bystyre sende et krav til sine partier gå bort fra Helseforetaksreformen og New Public management og sette besluttningsforum under søkelys.