Frem til 19. april kan du sende inn innspill til Nye Veier om arbeid med detaljregulering for ny E39 fra Lyngdal vest til Kvinesdal. Målet med planarbeidet er å finne den veikorridoren som totalt sett gir mest nytte for samfunnet.

Lyngdal kommune inviterte til folkemøte om dette i Lyngdal rådhus 14. mars og Kvinesdal kommune inviterer til folkemøte i Kvinesdal kulturhus tirsdag 15.mars. Dette møtet blir også streamet her på Avisen Agder.

Litt gjenbruk

I anbefalingen til ny veilinje for ny firefelt E39 i Kvinesdal ser Nye Veier for seg blant annet gjenbruk av 5,3 kilometer av dagens E39. Linjen som foreslås er omtrent 30 kilometer lang, og skal ha fartsgrense på 110 km/t.

Nye Veier anbefaler at linje 5 med noe gjenbruk av dagens E39, samt kryss på Frøytland vedtas og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 på strekningen Lyngdal vest - Kvinesdal.

På strekningen med ny firefelt E39 fra Flekkefjord til Moi har jobben kommet et steg videre. Der er arbeidet med detaljregulering nå startet.

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning og planprogram. Den 1. mars 2022 ble planprogram og anbefaling av linje for ny E39 mellom Lyngdal vest og Kvinesdal lagt ut på høring og til offentlig ettersyn.

Nye veier anbefaler linje 5 med kryss på Frøytland. Anbefalt linje legger som nevnt opp til 5,3 km gjenbruk av dagens E39 mellom Tjomsland og Oppofte. Nye Veier ønsker å få innspill til planprosessen og til anbefalt linje 5 med kryss på Frøytland og vei ned til Øyesletta.

Se på kart og sende innspill

Ved å klikke seg inn på Nye Veier sin «Medvirkningsportal» vil du se en 2D-modell av planområdet. Her ligger det informasjon om prosjektet, med anbefalt veilinje og vurderte alternativer. I medvirkningsportalen vil du ha mulighet til å legge inn ditt innspill. Innspillet vil være synlig for offentligheten, men navnet ditt vil vises som «Anonym».

Alle innkomne innspill vil oppsummeres og svares ut i eget merknadsdokument. Merknadsdokumentet vil publiseres og følge saken, og her vil avsenders navn fremgå.

Veien videre for ny E39

  • Deler av ny E39 mellom Mandal og Kristiansand åpnet før jul i 2021. Resten av strekningen fra Kristiansand til Mandal åpner i 2022.
  • Strekningen fra Herdal til Røyskår (11 km) i Lyngdal ble påbegynt på slutten av 2021 og skal stå ferdig i 2025.
  • Strekningen fra Mandal til Lyngdal påbegynnes første halvår i 2023 og skal også stå ferdig i 2026.
  • I slutten av juni 2021 vedtok Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) statlig kommunedelplan for E39 fra Lyngdal vest til Ålgård. Vedtaket gjelder strekningen fra Flekkefjord til Ålgård.
  • For strekningen fra Lølandsvannet i Flekkefjord til Moi startet detaljert planarbeid våren 2022. Det betyr oppstartsmøter med kommunene, folkemøter, informasjon og medvirkningsprosesser. Oppstart av bygging kan tidligst skje i 2023, men det er mer sannsynlig at det i beste fall blir byggestart i løpet av 2024.
  • Strekningen videre fra Moi til Årrestad ligger litt frem i tid. Der starter trolig ikke arbeid med detaljert reguleringsplan før i 2024.
  • Det foreligger foreløpig ingen vedtatt plan for strekningen Lyngdal vest gjennom Kvinesdal til grensen til Flekkefjord. Det gjennomføres våren 2022 en utredning for strekningen fra Røyskår i Lyngdal til kommunegrensen Flekkefjord-Kvinesdal i form av ny planprosess med konsekvensutredning. Dette arbeidet har startet og Nye Veier har presentert sitt hovedforslag til trasé.
  • Lengst i vest er det strekningen fra Ålgård til Bue (13,4 km) som er først ut. Der skjer nå arbeid med detaljregulering/ vedtak og det forventes oppstart i 2022/ 2023
  • Lengst i øst har detaljregulering av ytre ringvei i Kristiansand startet. Den binder sammen E39 fra vest med E18 fra øst. Det er en svært dyr strekning med tunnel helt fra Grauthelleren vest for Kristiansand til et stort kryss på Vige ved Varoddbrua øst for Kristiansand. Nye Veier har imidlertid valgt å prioritere strekningen ut fra samfunnsikkerhet med henvisning til at dagens tilgangsvei til sykehuset er sårbar.