«Full brems, fortsatt lave marginer og økt usikkerhet» er tittel på årets bygg- og anleggsanalyse fra BDO, et av de ledende selskapene innen revisjon, regnskap og rådgivning.

BDO har hentet inn, bearbeidet og analysert data fra nærmere 4000 virksomheter i den norske bygg- og anleggsbransjen, og faktorer som påvirker denne. I år inngår 35 selskaper fra Lister (kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal) i datagrunnlaget.

Tidligere år har bransjeanalysen i hovedsak basert seg på sist tilgjengelige regnskapsdata, men på grunn av koronakrisen har en blitt nødt til å ha et bredere perspektiv.

– Å kun bruke regnskapstall fra 2019 ville ikke gitt et riktig bilde på hvordan situasjonen faktisk er for bransjen, som følge av koronakrisen. Det har fått store følger og påvirkninger for bransjen, og derfor er det naturlig å ta det med i vår analyse, sier Thomas Lidsheim, bransjeansvarlig for bygg og anlegg i BDO, til Agder.

Brems i veksten

Analysen viser at bransjen, etter tre år med vekst, fikk et stort fall i omsetningsveksten i 2019. Veksten falt fra 10,7 prosent i 2018 til 6 prosent i 2019. Nå i 2020 har veksten bremset helt.

– Da koronaen inntraff hadde bransjen god aktivitet og en tilfredsstillende ordrereserve. Det har vart frem til høsten. Nå er det forsvunnet og bransjen er preget av usikkerhet, sier han.

Lidsheim peker på tre forklaringer på hvorfor veksten har stoppet opp.

– Hovedårsaken er covid-19 og følgende av det. Kommunene er usikre på koronakostnader, en vet ikke hvor mye en får dekket, og det gjør at vedlikeholdsarbeid og andre prosjekter blir satt på vent. Videre har det politisk vært en omkamp om større prosjekter, som for eksempel ny E39 eller Rogfast. Det er prosjekter som ville gitt store ringvirkninger. Til slutt har det vært en omorganisering i Statens vegvesen, som igjen går utover nye prosjekter, forklarer han.

– Dagens situasjon gjør at vi forventer å få flere konkurser i året som kommer. Det er avgjørende at markedet kommer tilbake til det normale så snart som mulig.

Opp i Lister

Lister-regionen skiller seg imidlertid ut i forhold til de nasjonale tallene. Etter flere år med en en nedgang i omsetningsveksten, vokste den kraftig fra 0 prosent i 2018 til 11 prosent i 2019, mot det tidligere nevnte fallet nasjonalt. Det er først og fremst anleggsentreprenørene som bidrar mest til vekst i omsetningen.

Konkret for byggebransjen falt omsetningen fra 2018 til 2019 på 20 prosent, men det fremheves likevel at marginene holdt seg stabile på cirka 4 prosent.

Bank for næringslivet

Planen var egentlig å arrangere et bransjeseminar for bygg- og anleggsbransjen i Listerregionen, i samarbeid med Flekkefjord Sparebank. Da var det tenkt å dele funnene fra analysen. På grunn av koronaen ble den avlyst.

Administrerende banksjef Heidi Nag Flikka sier Flekkefjord Sparebank har som mål å være en bank som jobber tett med det lokale næringslivet. Hun sier banken gjennom krisen hele tiden har ønsket å være en støttespiller for næringslivet i den krevende tiden.

– Å ha et godt næringsliv er viktig for Flekkefjord og regionen, og derfor er vi opptatte av å ta vare på våre bedriftskunder på en best mulig måte. Vi strekker oss så langt vi kan for kundene våre, som å gi lettelser i form av avdragsfrihet, og å gi egne «koronalån», sier banksjefen.

Litt bedre stilt

Hun sier banken har hatt tett kontakt med flere lokale bedrifter i den bransjen som analysen omhandler. Hennes inntrykk er at det lokale næringslivet ikke har blitt truffet så hardt som det fremkommer av rapporten.

– Våre kunder gir uttrykk for at de har klart seg greit og at de har hatt nok til å overleve. Selv om analysen gir et mørkt bilde på bransjen, kan det være regionale forskjeller. Historisk sett har regionen vært god på å omstille seg i en krisetid, og det er inntrykket nå også. En har vært flink til å snu seg rundt, kommenterer banksjefen.

– Jeg tenker det likevel er lurt at bedrifter i Lister-regionen tar innover seg det som står i rapporten, som hva som skal til for å skape vekst, og muligheter innenfor bærekraftig utvikling, trekker hun frem.