Høytiden nærmer seg og vi har en liten innspurt igjen før nytt år og nye muligheter kommer på trappen. Det er mye vi ikke vet om hva fremtiden byr på, men en ting er sikkert. Et nytt Agderfylke ser sitt lys for første gang 1. januar 2020, og vi er mange som gleder oss til det viktige arbeidet landsdelen skal ta del i.

Nå har vi jobbet lenge og målrettet for at regionreformen skal bli bra, for både de ansatte og innbyggere. Neste år begynner arbeidet med å gjennomføre vår politikk.

Alvoret i klima- og miljøperspektivet har virkelig sunket inn. Vi jobber for omlegging til lavutslippssamfunnet, både innenfor transport, næringsliv og samfunnsutvikling.

Det er vårt ansvar og vår forpliktelse å skulle levere videre til neste generasjon en region som er grønnere, blåere, hvor det er godt å bo, der utdanningstilbudene og jobbene finnes og der menneskene trives. Omstilling til en klimavennlig verden haster, og det haster mer for hver dag som går.

Utdanning, miljø, infrastruktur og teknologiutvikling henger sammen, og min motivasjon som fylkesordfører er å utvikle Agder videre med alle de muligheter vi har, også innen grønn og blå næring. Regionplan 2030 beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen vår – et ønsket fremtidsbilde for år 2030. Hovedmålet i planen er å utvikle Agder til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Dette innebærer å: - bruke hele Agder og sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode, - samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå, - jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en langsiktig og helhetlig levekårssatsing, - redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 2030, - utnytte mulighetene som digitalisering gir. En av fylkeskommunens viktige oppgaver er rollen som regional utvikler. Å skape samhandling, å sette retning, å ha en samfunnsutvikler- og tilretteleggerrolle er en stor utfordring. Det er i primærkommunen menneskene bor og det er her vi kan være med å målrette tiltak som kommer best og mest til nytte. Og dette er viktig for regional utvikling.

Samferdsel er også levekår. Skal det bo folk i denne landsdelen, må vi sørge for gode veier slik at man får tilgang til skole og arbeid, til kulturliv og deltakelse. Da Fellesnemda for ett Agder møtte Kristiansandsregionen fikk høre hvor viktig det er med videre satsning på bredbåndsutbygging. Gledelig da at det er akkurat det vi gjør.

Når julen kommer, må vi la freden senke seg og la politikk være politikk, frem til neste år. Takk for tilliten og bidraget i årets valg! Jeg gleder meg til arbeidet videre for å gjøre Agder til et enda bedre sted å bo, leve og arbeide.

Riktig god jul og godt nytt år!