I FORRIGE uke ble det klart at Flekkefjord kommune kjøper eiendommen «Fjellstuen» på Snerthammer. Prisen er 9,2 millioner kroner. Hensikten med kjøpet er å kunne anlegge en tursti over eiendommen på strekningen mellom Raulibukta og Snerthammerveien. Eiendommen har, i tillegg til hovedbygg, anneks og badehus, ca. 120 meter strandlinje, og ble kjøpt for 9,25 mill. kroner. Kjøpet er finansiert av avsatte midler på kommunens disposisjonsfond.

DETTE ER en klok disposisjon av de folkevalgte, fordi det passer inn i den langsiktige strategien for kommunens overordnede planer. Det ligger i planverket at man skal sørge for en kyststi fra Snerthammer til sentrum. I det bildet er kjøpet en langt mer fornuftig disposisjon enn om man skulle starte en omfattende ekspropriasjonssak knyttet til eiendommen. Det vil fort vekk bli en kostbar affære og i tillegg skape dårlig omdømme. Nå kan kommunen skille ut strandlinjen og eventuelt selge resten av eiendommen, for noen få kroner mindre enn prisen.

KOMMUNELEDELSEN SELV sier følgende om kjøpet: «Som eier kan kommunen sikre retten til å opparbeide en tursti over eiendommen. På den måten blir det mulig for allmennheten å gå langs fjorden mellom Snerthammerveien og kommunens eiendommer i Raulibukta. Stien forutsettes utformet slik at den kan benyttes både av gående, syklende, folk med barnevogn og rullestolbrukere».

PÅ SAMME måte som det i sin tid var klokt å ikke selge Berrefjord eiendom nær Grønnes til næringsetablering, er det klokt av kommunen å sikre seg strandrettighetene. Den gang var det stor politisk uenighet om den foreslått disposisjonen til Berrefjords eiendom, men fornuften seiret, noe befolkningen har stor glede av i dag. Men vedtaket i bystyret den gang var med knapt flertall og skapte bølger, både politisk og i befolkningen for øvrig.

LIKE STOR uenighet synes det ikke å være i forhold til kjøpet av strandeiendommen langs Snerthammerveien. Enkelte vil nok i nuet mener det er en feil disposisjon. Men dette er etter vår oppfatning et svært klokt kjøp med tanke på fremtiden og kommende generasjoner.