I avisen Agder kunne vi forrige fredag lese status for det som har blitt kalt Feda Brygge, som vi kaller «Havnehagen». Dette er det utfylte området ved fjorden, like ved småbåthavnen og Feda kirke, som i øyeblikket er tilgjengelig for bobilturister, men som kommunen har regulert til fem boligblokker, stikk i strid med fylkeskonservatorens gjentatte innsigelser.

Disse handler i hovedsak om at utbygging ikke anses «forenlig med kulturminneinteressene som er knyttet til Feda kirke samt omgivelsene for øvrig», og at de ikke ser hvordan utbyggingen vil ivareta barn og unges interesser (utdrag frå brev til reguleringsarkitekten datert 19.04.10). De mener området er best egnet til turistvirksomhet og eventuelt noe sjørelatert næring og begrunner dette med at «tilgangen til attraktive sjørettede arealer som egner seg for turistvirksomhet, anses å være en høyst begrenset ressurs» (utdrag fra brev til reguleringsarkitekten datert 09.11.11). Vi som bor på Feda ser at området er svært populært for bobilturistene.

Disse legger igjen penger på butikken og på bobilparkeringen, og er ellers et friskt pust i bygda.

Vi i Havnehagens venner mener kommunen bør lytte til fylkeskonservatorens anbefalinger og gjøre området tilgjengelig for publikum ved for eksempel å kombinere bobilparkering og parkanlegg. Man kan kunne innvende at Feda og kommunen må legge til rette for økt bosetting, men som fylkeskonservatoren også har påpekt, er det ikke mangel på tomter på Feda. Det det derimot er mangel på, er tilgang til fjorden. Dette området ligger selvfølgelig også i strandsonen, hvor det generelt sett er byggeforbud. At kommunen har fått dispensasjon fra denne med begrunnelsen i at det fins så lite strandsone i kommunen, syns vi er merkelig.

Vi håper kommunen vil snu i denne saken, og at kanskje dette kan kunne bli en sak opp mot kommunevalget neste år.