Den siste tiden har det nasjonalt blitt avdekket store hull i eldreomsorgen. Vi trenger et tilsyn og en kartlegging av tilstanden.

Det er svikt både i hjemmetjenesten og på sykehjem flere steder i Norge. Eldre mennesker får ikke den omsorgen og hjelpen de har behov for. Det må innledningsvis nevnes at det ikke er avdekket kritikkverdige forhold i Flekkefjord kommune.

En oversikt fra Helsedirektoratet viser at 45 prosent av beboerne på sykehjem som har blitt vurdert for risiko for underernæring, var underernært eller i ferd med å bli det. (dette er en av grunnene til at vi trenger lokale kjøkken, også på Flekkefjord sykehus).

Pressen gjør et viktig arbeid ved å avdekke og rapportere om situasjonen i norsk eldreomsorg og vi får fram hjerteskjærende enkelthistorier, samtidig så mange av dem at det tegner et alvorlig bilde av tilstanden flere steder. KrF mener derfor at det trengs et landsomfattende tilsyn med eldreomsorgen. Dette kan gjøres ved å gi statsforvalterne, som allerede har dette mandat og myndighet, i oppdrag å gjennomføre tilsyn i alle landets kommuner og sammenstille dette til en oversikt over tilstanden i norsk eldreomsorg.

I verdighetsgarantien for eldreomsorgen står det: «Eldreomsorgen [skal] tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom».

Et landsomfattende tilsyn bør undersøke om dette overholdes. For da kan vi jo vite hvordan det står til.

Det er viktig at vi som politikere er oppdaterte og trygge på at omsorgen som tilbys er god. Derfor ønsker KrF en slikt tilsyn som en forsikring om at vi leverer og prioriterer iht. vedtatt nasjonal standard. Nok ansatte, trygge rutiner ved avvik, klager og varslinger. Men ikke minst hvilken høyde vi har på inntaksterskelen til heldøgnsplass, en terskel som utvilsomt er hevet, men som ikke må være så høy at det er vanskelig å komme over.

Hva med Flekkefjord? Jeg tror at vi har en god eldreomsorg, noe et tilsyn i så fall vil bekrefte. For å sikre et verdig tilbud må det fremover bevilges nok midler til eldreomsorgen. Det betyr en økning av antall heldøgnsplasser som naturlig nok følger økningen i antall eldre, samtidig som det tilrettelegges best mulig for alle som kan bo hjemme.

Allerede i slutten av januar varslet Husbanken at rammen for investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem er brukt opp for i år. Flere kommuner, deriblant Flekkefjord, kommer ikke videre med sine planer uten at rammen for investeringstilskuddet økes betraktelig i årene som kommer. Dette rammer eldre, men også mennesker med utviklingshemninger eller rusproblemer. En reduksjon av rammen slik regjeringen nå har gjort er å gå baklengs inn i fremtiden, sett i lys av økte behov. Rammen for investeringstilskudd må snarest økes.

Derfor fremmer nå Krf følgende representantforslag om et landsomfattende tilsyn med norsk eldreomsorg og tiltak for å forbedre situasjonen raskt:

• Stortinget ber regjeringen gjennomføre et landsomfattende tilsyn med eldreomsorgen i alle landets kommuner.

• Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2023 legge fram en eldreomsorgspakke, hvor blant annet bedre bemanning og aktivitetstilbud ivaretas.

• Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke rammen for Husbankens investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem for å sikre at arbeidet med å få tilstrekkelig med plasser ikke stopper opp.

Tilslutt en takk til alle helsearbeidere. Dere innehar en uriaspost og er utrolig viktige.