Statistisk sentralbyrå (SSB definerer) eiendommer som består av minst fem dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal som landbrukseiendommer. Landbrukseiendom defineres med andre arealgrenser i andre sammenhenger.

I følge Statistisk sentralbyrå er det 12.943 landbrukseiendommer i Agder. 11 prosent av landbrukseiendommene er ikke bebygd. Av de bebygde eiendommene, har ca. 74 prosent bosetting.

Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer er nylig publisert av SSB. 629 landbrukseiendommer (4,8 prosent) er tinglyste på nye eiere i løpet av 2020. Litt over halvparten ble omsatt for over 2 millioner kroner.

Over halvparten ble overtatt av ny eier i familie med tidligere eier, og kun 197 gikk i fritt salg. Nye eiere er i gjennomsnitt rundt 52 år, og litt over halvparten av de nye eierne er menn.

Ser vi på statistikken for tinglysningene er oppgitt formål på skjøtet i all hovedsak landbruk (341), deretter følger bolig (196), fritid (56) og annet (36).