Gå til sidens hovedinnhold

Fikk statsråd-svar om lokal industri-gevinst av havvind

Stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (Frp) fra Flekkefjord utfordret olje- og energiminister Tina Bru (H) om hva hun vil gjøre for å sikre at havvindutbygging fører til lokal verdiskaping.

Saudland sendte nylig spørsmål om hvordan vil statsråden vil sikre at områder med nærhet til utbyggingsområdene som i Sørlige Nordsjø II kan ta del i verdiskapningen og utviklingen, og hva hun vil gjøre for å sikre at ny teknologi utvikles i forbindelse med de nye utbyggingene

– Flytende havvind blir pekt på som en av Norges fremtidsnæringer og satsing på flytende havvind kan bli en viktig ny, norsk eksportnæring. Det er mulig fordi Norge blant annet har sterke fagmiljøer knyttet til maritim næring og olje- og gass, påpeker Saudland i sin begrunnelse for spørsmålet.

Sterke miljøer

Saudland viser også til at Sørlandet har både sterke kompetansemiljøer og nærhet til potensielle utbyggingsområder i Nordsjøen.

– Jeg vil spesielt peke på nærheten fra Sørlige Nordsjø II til Lista flypark i Farsund kommune og de industrielle muligheter som kan oppstå om det er vilje til det. Det er også viktig å få en leverandørindustri og utvikle kompetanse og konkurransekraft i hele verdikjeden, slik vi har gjort innen petroleumsnæringen, påpeker Saudland.

– Videre når nye offshore vindturbinparker skal bygges så har aktører selv fremmet ønske om at denne anledningen må benyttes for å utvikle ny teknologi som kan gi norske leverandørbedrifter nye produkter egnet for eksport. Slik teknologiutvikling kan ifølge aktørene sikres gjennom føringer i veilederen for utbygging samt støtteordninger for utvikling av ny teknologi. For eksempel ved å øremerke en andel av vindmøllene for utvikling av ny teknologi.

Les også

Åpner havvind-områder: Kan dryppe på lokale leverandører

Les også

Parat Halvorsen har sikret seg betydelig avtale: – Dette er en stor dag for oss

Les også

Planlegger stort prosjekt: Vil ha industrisamarbeid for flytende havvind

Les også

Havvindkraft koblet til Feda, Lista eller Åna-Sira?

Stor interesse

Olje- og energiminister Tina Bru opplyser i sitt svar at det i forbindelse med at havenergilovforskriften trådte i kraft ved årsskiftet og at områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II ble åpnet for fornybar energi til havs, så har industrien vist stor interesse for å utvikle havvindprosjekter i de åpnede områdene.

– Departementet jobber nå med en stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Meldingen skal omhandle hvilke muligheter energiressursene gir Norge som energinasjon, og se de ulike energiressursene i sammenheng. Vindkraft til havs blir et viktig tema i denne meldingen, fastslår Bru.

Skape verdier

– For meg er det et mål at utbygging av havvind skal skape størst mulig verdier for samfunnet. Det er ønskelig at det ved planlegging av en ny utbygging skal legges til rette for positive lokale og regionale ringvirkninger, innenfor rammene av gjeldende konkurranseregelverk. Ringvirkninger vil være tema i veilederen som er under utarbeidelse. Departementets arbeid med reguleringene skal være med å sikre god behandling av enkeltsaker ved utbygging av havvindanlegg, opplyser statsråden og fortsetter:

– Vi har et godt utgangspunkt for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser og industriell utvikling knyttet til utvikling av havvind i Norge. Norske leverandører kan levere i hele verdikjeden. På Hywind Tampen, som er under utbygging, kommer om lag 50 pst. av leveransene fra norske bedrifter. Norske bedrifter er konkurransedyktige og vinner kontrakter i konkurranse med utenlandske aktører. Erfaringene fra Hywind Tampen vil styrke konkurransekraften i den norske leverandørkjeden for flytende havvind slik at norske bedrifter står sterkere når det skal konkurreres om fremtidige kontrakter i Norge eller internasjonalt.

Støtte å hente

Bru viser også til virkemiddelapparatet i Norge.

– Gjennom Enova gis det støtte til teknologiutvikling, og Equinors Hywind Tampen har fått 2,3 mrd. kroner i støtte i konkurranse med andre gode energi- og klimateknologiprosjekter. Enova vil også i tiden fremover kunne gi støtte til teknologiutvikling innen havvind, opplyser Bru.

– Jeg tror, som representanten Saudland, at havvind er en mulighet for norsk eksportnæring og norske bedrifter som besitter etterspurt teknologi og kompetanse. Utviklingen går raskt internasjonalt. I 2019 omsatte norske leverandører for over 11 mrd. kroner innen havvind, for det meste bunnfast i det internasjonale markedet.