Rådmannen la i bystyremøte 26.10.2022 frem hastesak om kjøp av eiendommen Fjellstuen i Raulibukta. Saken ble fremlagt med ønske om fullmakt til å gjennomføre kjøp på eiendommen for inntil 10.150.000,-. Saken ble lukket i møte, og vedtatt samme dag, uten behandling i aktuelle underutvalg. Kjøpet ble som kjent nylig gjennomført.

Jf. Rådmannens saksfremlegg er formålet med kjøpet er å sikre friluftsinteresser gjennom tilgang til å opparbeide gang-/ og sykkelvei gjennom området, for deretter å legge eiendom ut for salg igjen.

Området er pr. i dag tilgjengelig gjennom merket sti, og allemannsretten sikrer allerede i dag ferdsel og opphold i strandsonen så vel som utmarka.

Hvorvidt det er godt nok i forhold til kommunens tanke med å ha en sammenhengende kyststi mellom Snerthammer og sentrum skal jeg ikke uttale meg om. Tanken synes jeg virker flott. Viktigst i så måte vil være å hindre nedbygging, inngrep og privatisering av strandsonen.

Det som overrasker meg stort er at to registrerte naturtyper i Miljødirektoratets naturbase som berører eiendommen, ikke er omtalt i saksfremlegget. Ett av områdene er i tillegg klassifisert som Utvalgte naturtyper, dvs naturtyper som enten er truet i Norge. Eller de er viktig for en eller flere prioriterte arter, er truet internasjonalt, eller har en vesentlig andel av sin naturlige utbredelse i Norge. Dette området berører en stor del av eiendommen, jf kart. Avgrensning i naturbasen tilsier vil det vil være svært vanskelig å anlegge gang-/sykkelvei uten å komme i konflikt med denne lokaliteten.

De Utvalgte naturtyper er regulert gjennom en egen forskrift, vedtatt av Kongen i statsråd 12. mai 2011. Det ligger krav i forskriften til utredning av konsekvenser i forbindelse med tiltak som berører lokaliteten, samt krav til høring med statlig miljømyndighet.

Hvis formålet med kjøpet var å anlegge gang-/sykkelvei i utmarka mellom bolig og strandsone vil det trolig medføre relativt omfattende inngrep i naturtypen. Dette er et område med skrint jordsmonn og svabergnatur. Slik det fremgår av saken ble dette forholdet ikke sjekket ut på forhånd. Jeg stiller spørsmål med hvorvidt en forsvarlig saksbehandling ble godt nok ivaretatt før saken ble fremlagt for bystyret. Forholdet vil også kunne ha økonomisk betydelig for et salg i etterkant. I verste fall er ikke formålet med kjøpet gjennomførbart.

Denne saken vitner om manglende interesse for noe som egentlig er en kjemperessurs i et friområde tett på byen. Dette er en naturtype av type kalkrik engvegetasjon og registrert som rikeste orkideforekomst med nattfiol og vårmarihand i Flekkefjord kommune. Biotopen er kulturbetinget og trolig i gjengroing, og bør skjøttes etter egen Skjøtsels-/forvaltningsplan, jf anbefaling i naturbasen. Med rett skjøtsel vil naturtypen fremstå som en juvel i landskapet.

Slik jeg ser det må kommunen snarest gå i dialog med statlig miljømyndighet, og få til en gang- og sykkelvei som ikke kommer i konflikt med viktige registrerte naturtyper på området. Samtidig bør kommunen få på plass en forvaltningsplan som ivaretar dette unike naturområdet.

Det ville vært helt meningsløst om et flott friluftslivstiltak skulle bidra til å forringe naturkvalitetene i det samme området. Så er det lov for fremtiden å håpe at kommunen evner å gjøre seg med bevisst og stolt over en fantastisk innholdsrik natur i vakre Flekkefjord.