Gå til sidens hovedinnhold

Flekkefjord og Listastrendene: Kan gå fra landskapsvernområde til nasjonalpark

Miljødirektoratet foreslår at det bør vurderes en endring av verneform fra landskapsvernområde til nasjonalpark for Flekkefjord og Listastrendene.

Miljødirektoratet har levert en vurdering av mulige nye nasjonalparker til Klima- og miljødepartementet. Forslagene skal nå behandles videre av departementet.

– For at vi skal foreslå nye nasjonalparker må det være en viss aksept i kommunene som er berørt. God dialog med kommunene er også helt avgjørende for eventuell videre prosess, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro i en pressemelding.

Det foreslås at åtte eksisterende nasjonalparker utvides, at det opprettes seks nye nasjonalparker ved omgjøring fra landskapsvernområde og at fire helt nye områder vurderes som nasjonalpark eller landskapsvernområde.

Arbeidet er en del av oppfølgingen av stortingsmeldingen om naturmangfold fra 2016. Gjennom å verne nye områder skal en prøve å fylle manglene i dagens nettverk av verneområder. Det er viktig å få med natur vi har vernet for lite av, områder med trua natur, arealer som bedrer sammenhengen i nettverket av verneområder og arealer som gjør verneområdene bedre rustet til å håndtere klimaendringer.

Det foreslås videre prosess med utvidelsesforslag for åtte eksisterende nasjonalparker, mens åtte utvidelsesforslag bør stilles i bero til det eventuelt er større lokal aksept for videre utredning. Det foreslås også utvidelser av noen større landskapsvernområder.

Miljødirektoratet foreslår at det bør vurderes en endring av verneform fra landskapsvernområde til nasjonalpark for Flekkefjord og Listastrendene.

– Dersom en starter videre verneprosess for noen av områdene så må dette skje i nært samarbeid med aktuelle kommuner, hvor en sammen må bli enige om videre utredninger inkludert en grundigere kartlegging både som grunnlag for naturfaglig avgrensing og vurdering mot andre interesser, sier Hambro.

Direktoratet for naturforvaltning har tidligere gitt klart uttrykk for at nasjonalpark er en strengere verneform enn skjærgårdspark og landskapsvern og Kystgrunneierlaget Sør mente at etablering av nasjonalpark vil legge ytterlig unødvendige restriksjoner på hva grunneiere, hytteeiere og allmennheten kan foreta seg i skjærgården med strengere regelverk for bruk av sjøområdene i forhold til båtliv, yrkesfiske og fritidsfiske.