Følg dagens debatt om Sinnes skule: Hotell-løsning i utbyggingsperioden koster 1,2 mill.

SINNES SKULE: Debatten fortsetter om midlertidig skoleløsning når Sinnes skule (i bakgrunnen) skal bygges ut og bygges om

SINNES SKULE: Debatten fortsetter om midlertidig skoleløsning når Sinnes skule (i bakgrunnen) skal bygges ut og bygges om Foto:

Samlet vil en midlertidig løsning med å plassere deler av Sinnes skule på Sirdal Høyfjellshotell koste kommunen over én million kroner i byggeperioden. Bruk av skolen og Myre camping er billigere.

DEL

En løsning med bruk av Sinnes skule og Myre Camping som midlertidige lokaler vil koste kommunen ca. 560.000-660.000,- kroner i byggeperioden. Denne løsningen krever at skoleutbyggingen gjennomføres i to byggetrinn og med en ekstra vinter i byggeperioden. Bilstad Bygg AS har varslet et «vintertillegg» på 290.000 kroner for dette alternativet. Det betyr en totalpris på 850.000 til 950.000 kroner.

Samlet vil en midlertidig løsning med å plassere deler av Sinnes skule på Sirdal Høyfjellshotell koste kommunen 1,20 til 1,45 millioner kroner i byggeperioden basert på de forholdene som anslått eller kostnadsberegnet til nå. Valg av gjennomføring av byggeprosjektet i ett byggetrinn åpner opp for at entrepenøren kan bruke skolelokaler som et alternativ til innleie av rigg. Dette gir et fratrekk i byggeprosjektet på 122.000 kroner ved bruk av hotellet slik at summen for dette alternativet blir 1,08 millioner til 1,33 millioner kroner.

Det har også vært en stor diskusjon om hvorfor formannskapet i februar vedtok at ungdomsskoleelevene skal sendes til Tonstad i hele ombyggingsperioden. Rådmannen har ikke tatt inn noen ny vurdering av dette i saken som politikere i både utvalg for oppvekst og levekår, administrasjonsutvalget, formannskap og kommunestyre skal behandle denne uken.

Følg dagens debatt i utvalg for oppvekst og levekår her onsdag formiddag:

Forslag til vedtak

Rådmannen viser til sin tidligere vurdering av midlertidige skolelokaler med bruk av Sinnes skule og Myre Camping og mener fortsatt at dette er den beste løsningen. Samtidig forholder rådmannen seg til formannskapets vedtak og innstiller på at bruk av Sirdal Høyfjellshotell velges under forutsetning av at byggeprosjektet tilføres nødvendige midler til å dekke merkostnader til midlertidige skolelokaler. Dette medfører at byggeprosjektets samlede ramme må økes.

Rådmannen slår fast at kortere byggeperiode medfører at ansatte og elever kan komme tilbake i nye og gode lokaler tidligst mulig.

Forslag til vedtak

Sirdal kommune inngår leie av lokaler på Sirdal Høyfjellshotell til bruk som midlertidige skolelokaler for 1.-7. klasse under ombygging/påbygging av Sinnes skule (juli 2020-januar 2022). Kostnader til midlertidige lokaler innarbeides i prosjektet og kommunens budsjett. Eventuelle udekkede merkostnader legges fram som en egen sak om budsjettjustering.

Alternativt forslag til vedtak:

Deler av Sinnes skule og lokaler på Myre Camping brukes til midlertidige lokaler for 1.-7. klassetrinn i byggeperioden på Sinnes skule (juli 2020-mai 2022). Kostnader til midlertidige lokaler m.m. innarbeides i prosjektet. Eventuelle udekkede merkostnader legges fram som en egen sak om budsjettjustering.

Starter i juni

Det er vedtatt ombygging og påbygging av Sinnes skule for å løse krav til arbeidsforhold for ansatte, enkelte forhold knyttet til elevers fysiske miljø og sikringstiltak mot problemer med snøras fra deler av skoletaket.

Det er inngått avtale med Bilstad Bygg AS om en totalentreprise for ombygging og påbygging. Det er planlagt byggestart etter skoleslutt i juni 2020. Byggeprosjektet er i utgangpunktet planlagt i to byggetrinn der det første byggetrinnet med ny andre etasje med arbeidslokaler for ansatte og administrasjon kan tas i bruk mens byggetrinn II gjennomføres.

Ved planlagt gjennomføring i to byggetrinn vil begge byggetrinn stå klare til bruk i april/mai 2022. Dersom begge byggetrinn gjennomføres samtidig, kan nye skolelokaler stå klare til bruk ved juletider i 2021.

Anbefalte å bruke skolen og Myre Camping

Det skal gjøres få eller ingen tiltak i lokalene til biblioteket på Sinnes, gymsal, svømmehall med garderober og styrketreningsrom som følge av utbygging og ombygging av skolen. Disse lokalene kan i store deler av byggeperioden brukes tilnærmet som normalt.

Det er behov for midlertidige lokaler for elevene på Sinnes i byggeperioden. Det er også nødvendig med midlertidige arbeidslokaler for ansatte, dersom hele byggeprosjektet skal tas som ett byggetrinn.

Det er sett på to ulike alternative løsninger i tillegg til en referanse om kostnad for oppsetting av brakkerigg på skoleplassen på Sinnes:

  • Bruke deler av Sinnes skule og lokaler på Myre Camping
  • Leie lokaler på Sirdal Høyfjellshotell på Fidjeland

Etter en helhetlig vurdering konkluderte skolen og skoleenheten at alternativet med skolen og Myre Camping bør velges om prosjektet skal gjennomføres som to byggetrinn. Rådmannen støttet denne vurderingen.

Rådmannen slår fast at løsninger av midlertidige skolelokaler vil ha konsekvenser for elevene og ansatte på Sinnes skule sin arbeidshverdag over en lengre periode. Foreldre/foresatte vil også få endret sin situasjon avhengig av hvilken løsning som blir valgt.

– Midlertidige lokaler vil ikke være en like god løsning som permanente skolelokaler, men rådmannen mener at de to alternative løsningene kan være akseptable. Ingen av alternativene er omsøkt hos Arbeidstilsynet, myndighet for miljørettet helsevern i kommunen eller blitt byggesaksbehandlet opplyser rådmannen i sin vurdering.

Rådmannen viser til tidligere anbefaling i valg av løsning for midlertidige lokaler og mener fortsatt at dette er den beste løsningen for elevene og de ansatte. Spesielt vektlegger rådmannen tilgangen til gymsal, svømmehall, bibliotek og kjente uteområder. Samtidig kortes byggeperioden vesentlig ned ved å flytte hele skolen og det har utvilsomt en verdi for skolemiljøet å kunne samles i nye og gode lokaler på et tidligst mulig tidspunkt.

– Alternativet med delt løsning Sinnes skule og Myre Camping er rimeligere enn valg av Sirdal Høyfjellshotell. Dette taler for å velge dette alternativet, påpeker rådmannen i sin vurdering.

– Samtidig har alternativet med Sirdal Høyfjellshotell spesielt blitt aktuelt under koronapandemien som har rammet reiselivsnæringen hardt. Stabile inntekter over en lengre periodekan bidra til å opprettholde driften på hotellet. Samtidig er det neppe leieinntekter på 750.000 kroner over 1 ½ år som avgjør om hotellet må stenge eller ikke.

Politikerne ville ha hotellet

Formannskapet fattet den 3. april 2020 følgende vedtak knyttet til videre arbeid med midlertidige skolelokaler for Sinnes skule:

  • Formannskapet ønsker Sirdal Høyfjellshotell som alternativt skolelokale i byggeperioden.
  • Det fremforhandles en avtale som gir Sirdal kommune de nødvendige rettigheter til å kunne bruke Sirdal Høyfjellshotell til alternativt skolelokale for de elever som dette er uavklart for.
  • Rådmannen forbereder/ planlegger parallelt et undervisningstilbud basert på overnevnte, som tilpasses avtalen som inngås/ fremforhandles.
  • Det er en målsetting at bruk av Sinnes skule i byggeperioden skal begrenses til det nødvendigste av hensyn til HMS, men også for å forsøke å korte ned byggetiden.
  • Det skal fremforhandles et alternativ for ordning med tilbud om skolemat.
  • Leder oppvekst/ levekår og varaordfører utgjør referansegruppe for oppfølging av dette vedtak. Det forutsettes tett samarbeid med rådmannen i prosessen.
  • Vedtaket effektueres umiddelbart. Det legges opp til at kommunestyret fatter endelig vedtak om ordning for midlertidig skolelokale.

Tilbudet fra Sirdal Høyfjellshotell

Hotell-alternativet bygger på leie av lokaler i toppetasjen i den fløyen som ligger langs hotellets parkeringsplass. Kommunen har mottatt tilbud om leie av tre konferansesaler + grupperom for 30.000 kroner pr. måned eksklusiv mva. Strøm er inkludert, mens renhold og brøyting kommer i tillegg. Leie av lokaler til SFO i annen del av hotellet, to mindre møterom, tilbys til 7.500 kroner pr. måned eksklusiv mva.

Elever vil ha tilgang til svømmebasseng med garderober. Eventuelle kostnader til flere rom til arbeidsplasser for ansatte er det ikke forhandlet frem pris om.

Ved valg av hotellet på Fidjeland kan byggeprosjektet på skolen komprimeres i byggetid slik at lokalene må leies i perioden juli 2020-januar 2022 (ombygging/innflytting ogutflytting/rydding), d.v.s. 20 måneder a 37.500 kroner = 750.000 kroner

Det vil være nødvendig å dele opp konferansesalene med skillevegger eller lettvegger. Det er i tillegg nødvendig med tilpasninger for å få til garderobeløsninger. Det er ikke kostnadsberegnet hva dette vil koste, men rådmannen antyder at det er nødvendig å regne med 100.000-200.000 kroner til bygningsmessige tilpasninger.

Det er også nødvendig med tilpasninger av uteområdet enten midlertidig eller permanente løsninger. Rådmannen antyder et behov for 100.000-200.000 kroner til slike tiltak. Permanente tiltak bør samkjøres med ønskene til hotellet slik at etterbruken blir god.

Flytting av skolen til Fidjeland vil medføre økte kostnader til flytting. En del kan gjøres med interne krefter, men det kan tilkomme ekstrakostnader som ikke er anslått. Det vil gå med mye tid til ned- og oppakking to ganger.

Teknisk drift har anslått brøyting av parkeringsplassen på Fidjeland Høyfjellshotell til 80.000-100.000 kroner per vintersesong. Det er da tatt høyde for noe mer strøing av kommunal vei opp til hotellet knyttet til skoleskyss. Samlet anslås brøytekostnad i 1 1/3 vintersesong til 106.000-133.000 kroner. Sannsynligvis må arealene på Sinnes skule brøytes tilnærmet som normalt i byggeperioden av hensyn til øvrig virksomhet i skolebygningene. Det er mulig å legge inn brøyting av parkering på Fidjeland i kommende anbudsrunde for brøyting i Øvre Sirdal.

Flytting av Sinnes skule til Sirdal Høyfjellshotell medfører økte kostnader til skoleskyss siden det bor få elever i området ved hotellet. Merkostnaden til skoleskyss for 1.-7 klassetrinn skoleåret 2020/2021 er anslått til 110.000 kroner (190 skoledager). Merkostnaden for hele byggeperioden ved ett byggetrinn anslås til ca. 150.000 kroner totalt.

Samlet vil en løsning på Sirdal Høyfjellshotell koste kommunen ca. 1.200.000-1.450.000 kroner i byggeperioden basert på de forholdene som anslått eller kostnadsberegnet per nå. Valg av gjennomføring av byggeprosjektet i ett byggetrinn åpner opp for at entrepenøren kan bruke skolelokaler som et alternativ til innleie av rigg. Dette gir et fratrekk i byggeprosjektet på 122.000 kroner.

Skolemat

Rådmannen har bedt om tilbud på servering av lunsj til skoleelevene i byggeperioden. Hotellet har gitt et foreløpig tilbud på ca. 60.000 kroner per måned basert på 40 elever.

Rådmannen opplyser at dette tilbudet må gås gjennom nærmere med tanke på skolens forventninger, mulighet til gjennomføring innenfor oppsatt skoletid m.m.

– En foreslått prøveordning om skolelunsj tenker at to varme måltider i uka kan være en start. Hotellets tilbud er derfor en indikasjon på hva servering av skolelunsj kan koste. påpeker rådmannen som med dette antyder at skolelunsj kan koste noe mindre enn det som hotellet har antydet.

Rådmannen opplyser at hotellet er positiv til å få til en løsning.

Bruk av skolelokaler og leie av lokaler på Myre Camping

Dette alternativet omfatter bruk av tilgjengelige lokaler på Sinnes skule og flytting av administrasjon og arbeidslokaler for ansatte når byggetrinn 1 er klar til bruk i tillegg til leie av forsamlingslokale på Myre Camping som deles i to med lettvegger. Toaletter er det også i samme bygg.

I utgangspunktet ønsker ikke Myre Camping leie for lokalene utover dekning av strøm og forsikring, men dette er ikke rimelig etter rådmannens mening. Rådmannen har derfor lagt inn husleie på 15.000 kroner i mnd. inkludert strøm for å ha et sammenligningsgrunnlag.

I perioden juli 2020-mai 2022 vil dette utgjøre om lag 360.000 kroner i husleie og strøm m.v.

Det er behov for bygningsmessige tilpasninger på Myre Camping, blant annet oppsetting av skillevegger, montering av panelovner og ventiler, flere elektriske tilkoblingspunkter, ombygging av inngangsparti for sikring mot takras, sikker nettilgang IKT m.m.

Rådmannen antyder 100.000-200.000 kroner til bygningsmessige tiltak og fjerning av midlertidige tiltak.

Det vil måte gjøres noe brøyting (gårdstun). Rådmannen mener også det bør gjennomføres tiltak utendørs blant annet sikring med grinder og oppsetting av lekeapparatet. Campingen har spilt inn planer om frisbeegolf-bane. Utendørs tiltak bør kunne gjennomføres for ca. 100.000 kroner fremholder rådmannen.

Skoleskyss vil ved dette alternativet gå tilnærmet som normalt, d.v.s. ingen merkostnader sammenlignet med dagens situasjon.

Samlet vil en løsning med bruk av Sinnes skule og Myre Camping som midlertidige lokaler koste kommunen ca. 560.000-660.000 kroner i byggeperioden basert på de forholdene som anslått eller kostnadsberegnet per nå.

Denne løsningen krever at skoleutbyggingen gjennomføres i to byggetrinn og med en ekstra vinter i byggeperioden. Bilstad Bygg AS har varslet et «vintertillegg» på 290.000 kroner for dette alternativet. Dette kommer som tilleggskostnad til leie m.m. på Myre Camping.

Leie av brakkerigg i skolegården for å dekke midlertidige skolelokaler er tidligere anslått til 1-1,2 millioner kroner.

Medvirkning i saken

Rådmannen opplyser at grunnet liten administrativ kapasitet under korona-pandemien har det ikke blitt gjennomført så gode medvirkningsprosesser som det skulle vært gjort.

Skolen, tillitsvalgt og verneombud på skolen har deltatt under befaringer og vurderinger som lå til grunn for vurderingen oversendt til formannskapet i eget notat. Skolen, tillitsvalgte og verneombud ønsker en delt løsning med bruk av Sinnes skule og Myre Camping som midlertidige lokaler i byggeperioden.

Eventuelle uttalelser fra samarbeids- og brukerorganer på skolen samt arbeidstakerorganisasjonene ettersendes til folkevalgte organer så snart de foreligger.

Saken blir behandlet av arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget før formannskapet og kommunestyrets behandling. Dette åpner opp for at ansattes representanter har mulighet til å få frem ansattes syn i saken.

Helse miljø og sikkerhet (HMS)

Formannskapet har bedt om en nærmere vurdering av HMS i byggeprosjektet ved valg avalternativ løsning. – HMS vil omfatte flere ulike forhold og kan variere avhengig av hvilken brukergruppe som skal vurderes. En stenging av skolelokalene i byggeperioden medfører at ingen elever og ansatte ved Sinnes skule er på en byggeplass i byggeperioden. Dette taler forøkt sikkerhet mot uhell, ulykker og skader i byggeperioden, påpeker rådmannen i sin vurdering.

– Samtidig forholder entrepenøren seg til at det skal kunne drives skole samtidig med byggearbeidene. Raskere fremdrift i prosjektet om skolen stenges ned gir raskere tilgang til nye og gode lokaler både for elever og ansatte. Samtidig vil ansatte få gode arbeidslokaler når byggetrinn 1 er gjennomført og dette taler for utbygging i to byggetrinn. De to alternativene for midlertidige skolelokaler gir utfordringer på hver sine måter både innendørs og utendørs. Uteområdene på begge alternativer må gjennomgås nøye og det må lages rutiner for bruk og settes inn avbøtende tiltak. Hotellalternativet ligger lengre unna brannstasjonen på Tjørhomom dersom det skulle inntreffe en hendelse. Med unntak av sikkerhet på byggeplassen som taler for hotellalternativet, mener rådmannen at det er + og – når det gjelder HMS med begge alternativene som midlertidige lokaler. Hotellalternativet legger opp til betydelig mer skoleskyss en dagens løsning.


Artikkeltags