Sirdal kommune vedtok i fjor å være med i prosjektet «Dagsturhytta Agder». Det ble bestemt at det skulle bygges en hytte som skal være på plass senest våren 2023 og at det etableres en arbeidsgruppe som ledes av kommunen og hvor frivilligheten og friluftsråd inviteres med. Kostnaden er inntil 200.000 kroner for kommunen og 20.000 kroner i årlige driftsutgifter.

Arbeidsgruppen fikk blant annet ansvar for å finne egnet plassering for hytta ut fra kriterier gitt i prosjektet og sørge for bygging og ordning for drift- og vedlikehold. Forslag fra arbeidsgruppa skulle fremlegges formannskapet for godkjenning og det skulle beskrives/skisses flere alternativer i saken.

Fire steder

Arbeidsgruppen har bestått av leder i Tonstad IL (Egil Netland) Kenneth Bakkehaug (bygg og eiendom) Yara Louisa Richani (plan) og Alf Sveinung Haughom (kultur) Det har også vært dialog og befaring med Lister friluftsråd med tanke på plassering av dagsturhytten.

Følgende områder for plassering av dagsturhytte har blitt sett på:

 • Området ved Gatneskil – Som endel av turveien mellom Tonstad og Seland som er velkjent for innbyggerne på Tonstad. En aktuell grunneier har signalisert at han ikke ønsker plassering av en slik hytte på sin eiendom. En annen grunneier er i utgangpunktet positiv til videre dialog med kommunen rundt dette om det skulle bli aktuelt med en plassering i dette området. Det er gode parkeringsmuligheter ved Monan Elevheim + noen få P-plasser på Selandssida. Fin utsikt mot Sentrum
 • På stien til Klovsteinen med flott utsikt over Tonstad. Området i nærheten av turstolen som Lister friluftsråd har satt ut vil være aktuell. Parkeringsmuligheter ved start på sti ved tunnelen. Minus med dette alternativet vil være tilgjengelighet til området vinterstid. Målet kan også nås fra Ovedal. Det har ikke vært kontakt med aktuelle grunneiere da dette er felleseie.
 • Området bak Tonstad bro, «Borgen» Aktuell grunneier er positiv til videre dialog med tanke på plassering av en dagsturhytte i dette området. Området blir i dag benyttet endel av skoler og barnehage. Parkeringsmuligheter blant annet ved Øyghedlar elevheim. Fin utsikt. Litt kort tur.
 • Område knyttet til Feed skiarena med utsikt til Tonstad og Josdal. Området disponeres av Tonstad IL gjennom leieavtale med opplysningsvesenets fond (OVF)

Pekte på Feed

Område knyttet til Feed skiarena med utsikt til Tonstad og Josdal var altså det arbeidsgruppen anbefalte. Begrunnelsen var:

 • Nærhet til sentrum med utsikt til kommunesenteret
 • Merket og skiltet sti fra Miljøstasjonen ved Finså. Denne stien er beskrevet og omtalt på Lister friluftsråd sine sider i tillegg til at det er laget turkort for «Gamle Finsnesbakkane» Hytta tenkes plassert i enden på denne stien i nærheten av Feed skiarena. (ca. 30-40 minutters gange)
 • Dersom en får på plass turvei/tursti fra YX-stasjonen og opp til miljøstasjonen, vil en kunne gå adskilt fra biler og trafikk helt fra sentrum av Tonstad og til dagsturhytten.
 • Med utgangspunkt i parkeringsplassen ved Feed skiarena, vil en kunne ta seg fram til hytta med rullestol, sykkel, barnevogn, ski m.m. (universell tilgang) 5-10 minutters gange fra denne parkeringsplassen.
 • Gode parkeringsmuligheter fra begge utgangspunkt.
 • Brukere av hytten vil kunne benytte seg av toalett ved Feed Skiarena
 • Tonstad Idrettslag leier grunn i området og er positive til å få til en avtale med kommunen. Dette gjelder også avtale i forhold til ettersyn av hytta.
 • Tomta vil ligge nært opp til discgolfparken og andre aktiviteter i området.
 • Hytta vil være greit tilgjengelig både på sommer og vinterstid.
 • Plasseringen vil være hensiktsmessig med tanke på tilsyn og utskiftning av bøker som biblioteksjef vil ha ansvar for

Gikk for «Borgen»

Utvalg for oppvekst og levekår gikk imidlertid inn for «Borgen» på Kleiveknuten i grei gangavstand fra Elevheimen og Tonstad skule.

Rolf M. Hompland (KrF) påpekte at han mente det er området ved Feed som oppfyller flest av kriteriene og støttet arbeidsgruppens forslag.

– Det gir flere mulige turmuligheter, tilgang for funksjonshemmede og har toalettmuligheter på Feed. Det blir dyrere på Kleiveknuten. Så er det vintersesongen, den detter nesten bort på Kleiveknuten, for det er ikke noen vanlig skitur. På feed blir skisesongen viktig for brukerne. Jeg synes Feed er den beste plasseringen ellers blir det en tur for de spreke, sa Hompland.

–Jeg er veldig uenig med Hompland. Jeg synes forslagsstiller Stein Ivar Sinnes og utvalget argumenterer godt for plassering på Kleiveknuten. Den største svakheten med Feed er at det ikke er et nytt turmål. Det er allerede en grillhytte på Feed. Skal vi få en ny dagstur, er Kleiveknuten det beste alternativet, fremholdt ordfører Jonny Liland (Ap).

– Det er mulig å bruke toalett og parkering ved kulturhuset og mulighet for å gå fra omrdået ved elevheimen. Dette er også aktuelt om vinteren. Jeg går med egne unger til Borgen hele vinteren. Området har også en kulturhistorisk verdi. Ved å få dagsturhytte der kan vi supplere det aktivitetstilbudet som kulturhusområdet har blitt. Da kan noen spille kamp mens andre tar en tur på Kleiveknuten, argumenterte ordføreren, før formannskapet med fem mot én (Hompland) stemme gikk inn for «Borgen» på Kleiveknuten som sted for dagsturhytte i Sirdal.