– Erfaringen er at skogeierne er flinke til å plante. Men når den unge skogen skal stelles, så er det mange som forsømmer arbeidet. Utviklingen de siste årene er ikke positiv, mens hogsten øker så går det nedover med ungskogpleien. I fjor havnet vi tredje sist på lista over kommunene i Agder, skriver kommunedirektøren.

Både i Listerregionen og i hele Agder fylke er det et etterslep på ungskogpleie som gjør at kommunene nå bør omprioritere tilskuddssatsene.

Kommunedirektøren anbefalte derfor politikerne i formannskapet om å øke tilskuddet til ungskogpleie til 50 % og sette de andre tilskuddene ned til 30 %.

– Vi har lenge hatt en faghjelp som driver med oppsøkende virksomhet. Han sier at det er vanskeligere å få skogeierne til å drive ungskogpleie enn planting. Dette er en trend som er felles for både Listerregionen og hele Agder fylke og Statsforvalteren har anbefalt kommunene å se på om vi kan vri tilskuddene slik at det blir mer gunstig å drive ungskogpleie.

Hørte på skogeierlaget

Da saken ble behandlet i formannskapet hadde Kvinesdal Skogeierlag kommet med en uttalelse til forslaget der de ytret et ønske om mer tilskudd til nyplanting.

– Jeg syntes vi skal ta det innspillet til etterretning og gjøre noe med det. Hvis vi reduserer litt på markberedning og kunstig kvisting, og øker litt på nyplanting, så får vi med innspillet deres, sa Odd Omland (Ap).

Dette var formannskapet enige i og Ole Helle (Sp) understrekte hvor viktig det var at tilskuddet for ungskogpleie ble økt i denne omgangen.

– Man ser det kanskje ikke med en gang, og man får kanskje ikke dra nytte av det selv, men ungskogpleien er veldig viktig for fremtiden, uttalte Helle.

Dermed ble dette de nye satsene:

Tiltak Tilskudd fra staten Tilskudd fra kommunen Sum Endring fra i fjor
Markberedning 15% 10% 25% -15 pp.
Nyplanting 15% 20% 35% -5 pp.
Suppleringsplanting 55% 0% 55% 0
Ungskogpleie 35% 15% 50% +10 pp.
Kunstig kvisting 15% 10% 25% -15 pp.

Sammenlignet med kommunedirektørens forslag ble tilskudd til markberedning og til kunstig kvisting redusert med fem prosentpoeng, og tilskudd til nyplanting økt med fem prosentpoeng.