Ingunn Foss og Svien Harberg bekymrer seg for Loland behandlingssenter (LBH). Mest av alt deler jeg bekymringen mange pasienter og deres pårørende har kjent på ved å måtte reise langt bort for å få behandling under Solbergs styre. Enten for sin rusavhengighet eller andre sykdommer, slik Høyres politikk la opp til.

I fjor gav velgerne klar beskjed. De ville ha ny regjering. Valgkampen handlet om mer rettferdig fordeling og mindre privatisering. Velgerne sa ja til dette og Støre regjeringen har levert i en svært krevende tid for landet. I budsjettene for 2022 og i forslaget for 2023 er de offentlige sykehusene og fagfeltene rus og psykisk helse prioritert.

LBH har vært en viktig del av rusbehandlingen på Agder i mange år. Støre-regjeringen har lagt tydelige føringer for at det skal legges vekt på regionale behov ved avviklingen av Solbergs privatiseringsmodell. Loland dekker et slikt behov og jeg har derfor tatt initiativ til møter med sykehusledelsen og med styret i Helse Sør Øst om saken.

Høyresidens privatisering hadde store svakheter, og innfridde ikke engang Solbergregjeringens egne mål. Ordningen gav ikke kortere ventetider eller mer effektive sykehus. Mye gikk med til administrasjon og Solbergregjeringens krav om at penger bevilget til sykehusene skulle benyttes på private aktører gav lite rom for fleksibel utnyttelse av felleskapets ressurser. Bare i vår egen sykehusregion førte ordningen til at 187 millioner kroner måtte øremerkes private. Det er her uenigheten ligger; trygg styring av pengene. Ap mener disse pengene kunne gitt menneskene og deres pårørende bedre rusbehandling og gitt et bedre utgangspunkt for å takle de store utfordringene vi har i dag.

Ap mener i motsetning til Høyre at de offentlig ansatte legene, sykepleierne, helsefagarbeiderne og andre på SSHF gir god behandling og følger pasientene godt opp i sykehusene vi eier sammen. Vi vil ha «færre kokker og mindre søl» av penger, tid og ressurser.

Pasientene kan fortsatt velge fritt mellom institusjoner – også private - finansiert og styrt av det offentlige, slik at man får mest behandling igjen for pengene.

Det som virkelig har rasert behandling og oppfølging har vært den kraftige nedprioriteringen av offentlige sykehus og TSB gjennom Avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt (ABE). Flate og urettferdige kutt. I tillegg til redusert skatt til de med mest, var dette blant Høyreregjeringens hovedsatsinger.

Dette ville velgerne ha slutt på. Støre regjeringen styrker våre felles sykehus og rusbehandling.