Gå til sidens hovedinnhold

Har ikke varslingssystem for befolkningen dersom gigantiske demninger skulle briste

Etter at Sivilforsvaret fjernet tyfonanleggene har ikke Sirdal hatt noe system for varsling av dambrudd. Kommunen mener den må finne en løsning på dette sammen med Sira-Kvina.

For abonnenter

Berit Ovedal (FRP/Sirdalslisten) etterlyste i utvalg for teknikk, landbruk og miljøstatus for hvordan det går med dambruddvarsling via SMS-varsling.

Tilbakemelding fra kommunens beredskapskoordinator presenteres nå for utvalget. Svaret er: «Kommunen har ikke noen rutiner i forhold til dambruddsvarsling etter at Sivilforsvaret fjernet tyfonanleggene. Vi er i en dialog med Sira-Kvina angående dette med dambrudd, men vi har ikke landet konkret på hvordan dette skal foregå. Dette vil være ett naturlig tema når vi skal ha møte med dem i forbindelse med rullering av risikoanalyse (ROS) for Sirdal. Men dette er ikke et ansvar jeg mener kommunen skal bære alene – det må skje i samarbeid med Sira- Kvina.»

Har tatt lang tid

Allerede for to og et halvt år siden spurte rådmann Inge H. Stangeland om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt Sira-Kvina kraftselskap å ha varslingssystemer knyttet til sine damanlegg for varsling av innbyggere og andre som befinner seg i Sirdal.

– Sira-Kvina kraftselskap har systemer som overvåker sine dammer med på forhånd gitte grenseverdier. Overskrides disse går det alarm i driftsentralen og ved fare for dambrudd skal dameier varsle politiet som har ansvaret for å bistå ved eventuell evakuering, opplyste senioringeniør Rolf M. Krogh i tilsyns- og beredskapsavdelingen i seksjon for damsikkerhet hos NVE i sitt svar, der det også ble opplyst:

– I et slikt tilfelle vil det være naturlig at et etablert system med SMS-varsling vil bli benyttet.

Les også

Tyfoner fjernes uten krav om ny varsling

Les også

Fra tyfoner til SMS

Pålegg til Sira-Kvina?

Rådmannen stilte også spørsmål i 2019 om NVE vurderer å pålegge Sira-Kvina kraftselskap å etablere og drifte slike varslingssystemer etter at Sivilforsvaret har tatt ned sine tyfonvarslingsanlegg.

– Svaret på dette er nei. Tyfonvarslingsanlegget ble i 1983-1984 etablert som et prøveprosjekt i Hallingdal og Sirdal etter krav fra daværende KSFN (Kraftforsyningens sivilforsvarsnemd) som lå under Industridepartementet, opplyste NVE.

– Det skal imidlertid komme en ny forskrift til Sivilbeskyttelsesloven, denne er ment å konkretisere hvem som skal kunne pålegge varsling, herunder også dambruddsvarsling.

– Vil NVE anse befolkningsvarsling med bruk av SMS fra lokasjonsbaserte løsninger som tilstrekkelig sett opp mot damsikkerhetsforskriftens krav om sikring mot funksjonssvikt, eksempelvis bortfall av strøm og nett? spurte rådmannen i Sirdal.

– NVE har ikke grunnlag for å vurdere varslingssystemer. Det må eventuelt være DSB sin oppgave slik vi oppfatter det, svarte senioringeniør Rolf M. Krogh i tilsyns- og beredskapsavdelingen i seksjon for damsikkerhet hos NVE.

I Lov om kommunal beredskapsplikt opplyses det i §16 at «virksomhet som i den kommunale risiko- og sårbarhetsanalysen vurderes som en særskilt risiko for omgivelsene, kan pålegges å etablere og bekoste egne ordninger for varsling av allmennheten.»