Som politikere møter vi utfordringer med slitasje og mangel på helsearbeidere.

60% av norske sykepleierne har i løpet av året 2021 vurdert å slutte (kilde: Lederundersøkelse NSF 2022). Dette er meget kritisk mht. det demografiske utfordringsbildet fremover, selv om en av årsakene til det høye tallet skyldes belastninger og trøtthet etter pandemien.

Som politikere må vi gjøre prioriteringer som sikrer midler til mange nok helsearbeidere på våre institusjoner. I løpet av de siste år synes det som om effektivitet og økonomi har fått helsearbeidere til å løpe beina av seg mange steder. Dette gir en stor slitasje som fører til at mange slutter, og KrF mener at dette i tiden fremover må vektlegges tungt av både administrasjon og vi politikere. Vi må stoppe noe av denne lekkasjen.

Vi må tilrettelegge maksimalt for helseutdanning, også i distriktene. Dette vil gjøre det enklere for flere å ta en helseutdanning. Akkurat nå utdannes 40 sykepleierstudenter i Lyngdal gjennom Lister Kompetanse / UiA. Dette er en god begynnelse. KrF har dette som en prioritert sak i vår strategiplanen.

Vi står ventelig foran en enda større sykepleierkrise fremover siden vi blir flere eldre i vår kommune. Vi roper et varsko nå for at tiltak kan nå frem i tide!

Antall personer over 80 år i vår kommune øker nemlig de neste ti årene med 40% ifølge framskrivinger. KrF fikk et klart flertall i bystyret for vårt forslag om at antall heldøgns omsorgsplasser i kommunen - i forhold til antall personer over 80 år - må opprettholdes, ikke reduseres. Det betyr 50 nye plasser som skal bemannes. Vi trenger altså mange flere helsearbeidere fremover. Dette må vises igjen i budsjettene. KrF vil gjøre det som er mulig for å få dette til.

Pandemien har vist oss alle hvor viktig våre dyktige og pliktoppfyllende helsearbeidere vi har og hvor sårt vi trenger dem for at alle som trenger det skal få et godt tilbud.