Medieoppslagene i seinere tid omkring situasjonen rundt bemanningen av Sørlandets sykehus avdeling Flekkefjord har skapt uro og sterk bekymring blant medlemmene i Lister Næringsforening som i dag teller 190 medlemsbedrifter. Et fullt utbygd akuttsykehus med akuttkirurgi og traumebehandling er en viktig forutsetning for å kunne skape trygghet for lokalbefolkning og næringsliv i sykehusets nedslagsfelt. Dette var også lagt til grunn i den nasjonale sykehusplanen Stortinget vedtok.

For sentrale deler av næringslivet i regionen har et fullt utbygd akuttsykehus vært en viktig premiss for å skape den nødvendige tryggheten for ansatte i bedriftene. I arbeidet med å skape ny og utvidet aktivitet inn mot nasjonale og internasjonale aktører i f.eks. offshorebransjen har ofte spørsmålet vært stilt: Hvor er nærmeste akuttsykehus? Da har det fram til nå vært positivt å kunne opplyse om at det tilbudet finnes i vår nærhet.

Havvindmarkedet utvikler seg nå til en stor og viktig industrisatsing i vår region med de første utlyste felt rett utenfor vår kyst. Havvind er et marked som Lister kommunene sammen med næringslivet jobber aktivt med å lykkes i og som vil kunne gi mange nye arbeidsplasser i regionen. Det samme spørsmålet får vi fra de store potensielle utbyggerne i havvind markedet som mange av våre medlemsbedrifter nå arbeider aktivt for å kunne levere oppdrag til.

Vi mener det er helt avgjørende å ha akuttberedskapen på sykehuset i Flekkefjord på plass. Skal vi fortsette å lykkes med å gjennomføre og utvikle store næringslivssatsinger i regionen, må det ikke være tvil om at infrastruktur som akuttsykehus må være på plass. Mange av våre medlemsbedrifter driver i en bransje hvor det er daglig risiko for personskade. Tryggheten og vissheten om rask hjelp som et lokalt sykehus med fullverdig akuttfunksjon kan gi, er uvurderlig og ekstremt viktig.

Medlemsbedriftene i Lister Næringsforening sliter med rekruttering i dagens arbeidsmarked. Skal man lykkes i denne harde konkurransen er man ofte avhengig av å skaffe jobbe til to voksne i en husholdning. Sykehuset i Flekkefjord har mange kompetansearbeidsplasser som kan være svært relevant for den ene i en husholdning som velger å bosette seg i regionen. Frykten for å miste et fullverdig akuttsykehus er at dette er starten på en nedbygging av sykehuset i vår region som vil bety tap av mange kompetansearbeidsplasser. En slik utvikling vil kunne gjøre arbeidet med å skaffe mennesker til å fylle de mange spennende kompetansestillingene i vårt næringsliv ytterligere vanskeligere framover.

Gjennom medieoppslag har vi forstått at forsøkene på å skaffe den nødvendige kompetansen for alle akuttfunksjoner til sykehuset i Flekkefjord har vært vanskelig. Det er et uttrykk for en rekrutteringsutfordring som er gjenkjennbar for mange helseforetak i landet.

Lister Næringsforening er opptatt av å søke nye veier for å skaffe nødvendig kompetanse for å opprettholde akuttfunksjonene også innen kirurgi og traumebehandling. Det bør tas initiativ til mer samarbeid over helseregiongrensene. Når det har vist seg vanskelig å finne tilfredsstillende og varige løsninger innenfor Sørlandets sykehus, bør det tas kontakt mot Helse Vest, nærmere bestemt Universitetssykehuset i Stavanger. «Sørge – for» ansvaret til helseforetakene kan ikke avgrenses til Helse Sør Øst dersom det er mer nærliggende at Helse Vest bidrar til å levere tjenestene til regionen. Flekkefjord sykehus har i dag pasientgrupper som også tilhører sørlige del av Rogaland. Sykehuset er også en viktig aktør for å skape trygghet for næringsvirksomhet i hele Sør-Rogaland. Det er kort vei mellom Flekkefjord og Stavanger og bør gjøre det enklere å utvide det allerede eksisterende samarbeidet om tjenester til befolkningen. Det gir naturlige kontaktpunkter for å etablere mer samarbeid vestover.

Lister Næringsforening ber om at det tas initiativ og deltar gjerne også selv for å drøfte muligheten for å få til et samarbeid som kan bli en vinn – vinn situasjon for både sykehuset i Stavanger og Flekkefjord. Ingen muligheter for å få til varige løsninger for akuttfunksjonene bør være uprøvd. Klarer man å få til en vinn- vinn situasjon for begge sykehusene, vil dette også bli en vinnersak for hele næringslivet og befolkningen i Lister-regionen og Sør- Rogaland.