Gisle Meininger Saudland (FrP) viser til en henvendelse fra en person som leverte sykmelding og som gikk følgende melding tilbake fra Nav: «Du har fått en sykmelding fra din behandler, den kan ikke brukes fordi du er over 70 år.»

Saudland sendte skriftlig spørsmål til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen om hva som er årsaken til dette og hvilken lovhjemmel og begrunnelse svaret har. Han ønsket også svar på om dette er en villet politikk fra regjeringen.

Får pensjon

– Det gis en begrenset sykepengerett for personer mellom 67 og 70 år på inntil 60 sykepenge-dager. Personer over 70 år har ikke rett til sykepenger. Retten til sykepenger for personer over 67 år må ses i sammenheng med retten til alderspensjon fra folketrygden. Ved fylte 67 år har man rett til alderspensjon fra folketrygden hvis vilkåret om minst tre års forutgående trygdetid er oppfylt. Man er altså sikret en ytelse til livsopphold fra folketrygden ved fylte 67 år, opplyser arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i sitt svar til Saudland. og fortsetter:

– Ettersom man ikke har krav på sykepenger etter fylte 70 år, skal ikke sykmelding brukes for å dokumentere fravær. Hvis Arbeids- og velferdsetaten mottar en sykmelding for en person som er over 70 år, vil den ikke bli godkjent. Mottar etaten sykmeldingen elektronisk, vil den behandler som utstedte sykmeldingen og den som er sykemeldt få automatisk beskjed om at sykmeldingen ikke er godkjent fordi personen er over 70 år. Dette gjelder for personer som ikke har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon med det offentlige. Mottar etaten sykmeldingen på papir, må den håndteres manuelt, og etaten skal da veilede den sykmeldte og informere legen. I denne saken har det dessverre gått ut et informasjonsskriv fra en enhet i Arbeids- og velferdsetaten som var mangelfullt utformet. Det er beklagelig, og departementet har vært i kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet som vil følge opp dette med den aktuelle enheten.

Pensjonistutvalg

Mjøs Persen opplyser videre at Arbeids- og velferdsetatens praksis for å håndtere sykmeldinger for personer over 70 år skal sikre at etaten følger regelverket (folketrygdloven § 8-3).

– Hensikten med å informere om at sykmelding ikke er godkjent er å veilede den sykmeldte og legen, slik at de kan innrette seg og for eksempel dokumentere fravær på annet vis, forklarer statsråden.

– Pensjonsutvalget, som ble nedsatt av Solberg-regjeringen for å evaluere pensjonsreformen, har blant annet fått i mandat å vurdere «(…) aldersgrensene i pensjonssystemet i sammenheng med en vurdering av aldersgrensene i øvrige inntektssikringsordninger og utviklingen i alderen hvor det er vanlig å trekke seg ut av arbeidsmarkedet». Utvalget skal levere sin utredning 15. juni 2022. Det er naturlig å avvente denne utredningen før det tas stilling om det er aktuelt å vurdere endringer i aldersgrensene i folketrygdens inntektssikrings-ordninger.