I den senere tid har det vært flere leserinnlegg i Dalane Tidende og Agder om planene for videre virksomhet på industriområdet i Rekefjord. Det er delte meninger. Næringsaktører, leverandører og industriarbeidere er nysgjerrige og ønsker mer informasjon, mens andre på et tidlig tidspunkt har erklært sin motstand. Det endelige ansvaret for å forvalte industriinitiativet ligger hos de folkevalgte.

En planprosess for et industriprosjekt er omstendelig. Plikten til å foreta konsekvensutredning gjelder for bestemte større utbyggingstiltak, for eksempel industri- og næringsanlegg, offentlige bygg, vassdragsutbygging, vei- og jernbaneprosjekter, havneanlegg, landbruk og havbruk. Også etablering av større verneområder skal konsekvensutredes. Der du før kunne bygge nærmest hva som helst på egen grunn, kreves det nå et bredt beslutningsgrunnlag. Jeg tror vi alle kan være enige om at dette er bra. Eller?

Formålet med en konsekvensutredning er å utrede tiltakets påvirkning på miljø og samfunn. Det første steget er altså ikke å ta stilling til prosjektet, men ta stilling til om hva slags informasjon man ønsker – og så utrede dette på en grundig måte. Når dette er gjort, og vi har vurdert og diskutert resultatene, så vil vi ha et godt beslutningsunderlag. Først da skal beslutningen tas. Burde ikke dette være grunnsteinen i all industriutvikling?

NOAHs ambisjon i Rekefjord er å videreføre dagens steinuttak som har foregått i nesten 60 år. Samtidig ønsker vi å fylle opp Vallnesbruddet med overskuddsmasser på en trygg måte for all fremtid for å bygge ny stabil grunn for ny framtidsrettet næring. Oppgaven vår er å finne ut hvilken lønnsom og bærekraftig industri som kan etableres på toppen. Ja - det skal være i tråd med kommunens ambisjoner – men det må også være attraktivt for bedriften som skal investere i området. Oppsummert så er ikke dette snakk om et deponi – men et spennende utviklingsprosjekt som kan bidra til økt aktivitet og attraktivitet i Sokndal. Er ikke det bra?

NOAH mottar nå mange gode spørsmål om avfallskategorier, forurensing, håndtering av vann, lukt, støv og støy både fra folkevalgte, velforeningen, næringsaktører og innbyggere. Poenget er at alle disse spørsmålene skal besvares grundig i egne utredninger gjennomført av eksterne fagfolk. Det ville være synd om NOAH forsøkte å forskuttere svarene på alle disse spørsmålene – som jo nettopp en konsekvensutredning skal svare på. Som en seriøs industribedrift er dette et viktig prinsipp for oss.

Det vi allerede vet er at vi aldri skal ta imot farlig avfall i Rekefjord, i motsetning til deponiprosjektet som ble diskutert i 2015/2016. Videre er det til syvende og sist myndighetene som bestemmer hva vi får lov til å gjøre med området – herunder Sokndal kommune og Statsforvalteren i Rogaland.

Mitt ønske er at prosessen får lov til å virke og at fakta kan komme på bordet før det tas stilling til prosjektet. Da er også politikerne i posisjon til å stille gode krav til hvordan en eventuell industrivirksomhet skal foregå.

For oss i Rekefjord Stone og NOAH er det en forutsetning at beslutningen om å etablere eller ikke etablere ny industri baseres på kunnskap – og ikke frykt og rykter. Dette er en forventning vi har til politiske beslutningstakere. Samtidig vil de folkevalgte stille krav til oss. Dette er å utvikle ny industri og det er et samarbeid. Vi garanterer for at vi skal gjøre vår del.