De siste månedene har vi kunnet lese at Sørlandet Sykehus må ta ned antall stillinger på grunn av for små budsjetter. Dette reiser flere problemstillinger.

Vil sykehusene kunne levere de tjenester de er pålagt å yte til befolkningen? Vil det være mulig å rekruttere nye medarbeidere, når en har dårlig økonomi og står i en nedbemanningsprosess? Vil sykehusene kunne fornye utstyr og gjøre nødvendige bygningsmessige endringer og nybygg?

Jeg skal ta for meg de to siste temaene. Jeg finner det helt udiskutabelt at sykehusene til enhver tid skal yte den helsetjeneste de har ansvar for.

Når det gjelder rekruttering, har dette over år vært krevende og utfordringene. Utfordringene blir åpenbart større og større. En egen kommisjon la nylig fram sin innstilling, som hadde mange analyser og gode tiltak. Jeg nok ikke er enig i alle. La meg gjøre det helt tydelig. For å kunne rekruttere til en virksomhet, må de ansatte ha trygghet for at økonomien er god og at arbeidsplassen er trygg. Slik det var med årets vedtatte statsbudsjett, så ga det ingen økonomisk trygghet. At finansministeren for noen dager siden lovet en justering, på grunn av for lavt anslått prisstigning er et lite plaster på såret. Det løser imidlertid bare noe av utfordringene sykehusene har.

Alle er enig om at vi må ha effektiv drift og rett bruk av personale på våre sykehus. For å gi kvalitativt god behandling og pleie er det imidlertid alltid grenser for hvor mye en kan pålegge den enkelte ansatte.

Et av hovedproblemene for norske sykehus er dagens finansieringsmodell. Jeg skal bare ta opp en side. Det gjelder finansiering av utstyr og bygninger. Den sammenblanding vi har i dag, der dette blir en del av driftsbudsjettet for det enkelte sykehus, har vist at det ikke er bærekraftig. Eksemplet fra Stavanger, med bygging av et underfinansiert nytt sykehus, skulle avskrekke enhver politiker.

Drift og midler til utstyr og bygninger må skilles i budsjettene. Våre sykehus skriker etter nytt og moderne utstyr på mange områder. Dette henger også sammen med rekruttering. Gode og velfungerende lokaler og godt utstyr er definitivt et viktig ledd i rekruttering av personale, det være seg spesialister, leger, sykepleiere og andre arbeider.

Jeg vil oppfordre politikere fra alle partier til å ta en grunnleggende diskusjon om måten vi finansierer våre sykehus, og finne gode modeller for at vi kan få bærekraftige løsninger som både gir god drift og gode lokaler med godt og moderne utstyr.