Gå til sidens hovedinnhold

– Jeg er bekymret over forslag til omorganisering av PP-tjenesten

Flekkefjordrådmannens forslag om en fremtidig omorganisering av Lister pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) har vakt bekymring hos de ansatte.

Omorganisering av pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) ligger inne med en innsparing på 750.000 kroner fra 2023 i budsjettforslaget.

– Dette er et punkt som er foreslått av omstillingsgruppen , og som må sees på sammen med Lister PPT eller noen av kommunene som i dag er med i Lister PPT. Flekkefjord kommune sin deltakelse i Lister PPT har eventuelt ett års oppsigelse fra nyttår. Det vil derfor uansett ta tid å foreta en eventuell omorganisering hvis den skulle innebære en annen sammensetning av kommuner i PPT enn de som inngår i dag, forklarte rådmann Bernhard Nilsen da han nylig la frem forslag til budsjett og økonomiplan.

Rådmannen har også foreslått å redusere rammen til PPT med 100.000 kroner i 2021 og 150.000 i 2022. Det samme gjelder det interkommunale barnevernet. Dette er gjort ut fra innsparingskrav som rådmannsutvalget i deltagerkommunene har gitt signaler om.

Les også

Færre skolebarn allerede neste år: Må kutte i antall klasser

Fikk spørsmål

Hanne Risvold (KrF) spurte i formannskapet om hva kutt og omorganisering vil kunne gjøre med kompetansemiljøet til PPT

– Det er et beskjedent kutt for 2021. Vi ønsker å likebehandle interkommunale samarbeid med kommunale enheter innenfor barn og unge. Med reduserte elevtall blir det betydelige reduserte inntekter fra staten, forklarte rådmannen.

– En eventuell omorganisering er en større prosess som krever deltagelse fra tillitsvalgte og et tydelig mandat. Det forskutteres ikke noe svar, men det må gjøres endringer for å få kostnadsreduksjoner fra 2023. Det forsvinner 7-8 millioner kroner i inntekter til barn og unge. Da må vi se på PPT slik vi også må gjøre innen arbeid med integrering og voksenopplæring.

Bekymret for signalene

Plasstillitsvalgt Trond Kind for Lister PPT, som også er hovedtillitsvalgt for Samfunnsviterne i Farsund kommune fulgte formannskapsmøte fra tilhørerplass.

– Jeg var på møtet fordi jeg er bekymret for omorganisering av PP-tjenesten som kommer fra innsparingsutvalget, forteller Kind til Agder.

Kind viser til at blant annet høyrepolitiker Gitte Johannessen som også er ansatt i Lister PPT og venstrepolitiker Finn Kydland som også er leder og har stabsfunksjon for oppvekst i Kvinesdal kommune var representert i innsparingsutvalget som har kommet med forslag til omorganisering av PPT.

«Negativt for arbeidsmiljøet»

– Dette forslaget har kommunalsjef Svein Hansen tatt med videre til rådmannen og fått det inn i økonomiplanen for 2021-2024. Dette forslaget går lenger enn bare innsparingen som alle interkommunale enheter må ta. Jeg er bekymret for de prosesser forslaget i seg selv har, og som kan innvirke negativt både på arbeids og kompetansemiljø i Lister PPT, fremholder Kind.

– Dette i sin tur kan påvirke PP-tjenestens evne til å bistå i de mest krevende sakene ansatte skoler og barnehager står i. PP-tjenesten er en lovpålagt tjeneste som skal bistå slik at de mest sårbare barna og elevene i barnehagene og skole får spesialundervisning og den spesialpedagogiske hjelpen de trenger.

Må utredes

– Jeg ble veldig glad for at Hanne Risvold fra KrF tok opp bekymringen fra de tillitsvalgte for den fremtidige kompetansen i PPT ved å redusere Flekkefjords kommune andel så drastisk som det fremgår av økonomiplanen. Ifølge kommuneloven skal rådmannen påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet. Det fremgår ikke av svaret fra rådmannen til Hanne Risvold eller i økonomiplanen at administrasjonen har utredet konsekvensen for sitt forslag til omorganisering av det kompetansemiljøet Lister PPT er, mener Kind.

– Saken synes således ikke å være forsvarlig utredet, eller i det minste ikke godt nok opplyst til at de folkevalgte kan ta en veloverveid beslutning i en så alvorlig sak. I disse dager skal det foreligge rapport fra Telemarksforskning som kan gi svarene en søker i en slik utredning som her synes å mangle. Rapporten er en evaluering av Lister PPT og søker svar på tjenestens effektivitet, opplevd kvalitet, kompetanse og samarbeid. Den vil komme med forslag til forbedringer på samarbeid, ledelse og organisering.

Flekkefjord Zipline: Svevende budsjettforslag for 2021!

Hva ligger bak tallene?

Foreslår å kutte antall politiske representanter og møter

Flekkefjord-budsjettet for 2021: Satser på økte bil-inntekter

Flytter folk til byggesak, vann og avløp

Flekkefjord-budsjettet for 2021: Kunstgress og løpeområde

Kommunen kjøper båtplasser

Foreslår 2,5 mill. på videreutvikling av Grønnes

Lånetoppen snart nådd: Gjelden øker fra 640 mill. til 730 mill.

Fjellparken: Forslag om fem millioner til toalettbygg og utvidelse av scene

Elevepromenade i Flekkefjord: Lokalt firma ligger best an

Formannskapsmedlem Gitte Myrvang Johannessen (H) er også sentral i Lister Pedagogisk Psykologiske Tjeneste (Lister PPT). Det er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Rådmannen foreslår at utgiftene til PPT kuttes og at man ser på en omorganisering. Hør Myrvang Johannessen sine første reaksjoner på det ferske budsjettforslaget.