Gå til sidens hovedinnhold

Jobber videre med fotballhall

Sirdal er enda et steg nærmere en fotballhall på Tonstad.

Formannskapet i Sirdal har bestemt at det gis aksept for at det arbeides videre med planlegging og prosjektering av en fotballhall på Tonstad.

Kjøpet av Knausane boligfelt medførte at egnet tomt for fotballhallen kunne stilles til rådighet. Dette var avgjørende for at skisseprosjektet kunne gjennomføres. Arbeidet med hall og boligfelt henger således en del sammen, grunnarbeidene er tenkt gjennomført i samme entreprise

Det planlegges bygging av en ny fotballhall for 9-er fotball. Fotballhallen bygges som en treningshall med spilleflate 50x70m i tillegg til sikkerhetssone. Det er også avsatt plass til lagring av fotballmål og idrettsmateriell utenfor sikkerhetssonen.

Styringsgruppen engasjerte Vidar Iversen i Arentz & Kjellesvig i Flekkefjord som prosjektleder. Styringsgruppen og prosjektleder har arbeidet intensivt for å kunne fremlegge et skisseprosjekt til politisk behandling i juni måned. Målet er at fotballhallen skal stå klar til bruk høsten/vinteren 2022.

Til møtet hadde rådmannen gitt positiv tilbakemelding til styringsgruppe og prosjektleder for arbeidet som er gjort så langt. Rådmannen har fulgt prosessen tett og deltatt på de avholdte møter.

– Etablering av fotballhall på Tonstad er et spennende prosjekt, og vil kunne bety mye for barn og unge i Sirdal, i tillegg til å styrke grunnlaget til Sirdal videregående skole. Rådmannen er av den oppfatning at foreløpig arbeid ikke ennå vil kunne danne grunnlag for en endelig investeringsbeslutning. Fremlagt skisseprosjekt er mer å betrakte som en «løypemelding», hvor kommunestyret inviteres til å gi sin tilslutning til videre arbeid, uttalte rådmannen i saksinnstillingen.

Overfor formannskapet ble det trdegjort at det er knyttet stor usikkerhet til størrelse på investeringskostnadene. Avviket i kalkylene for de to alternativene som rapporten skisserer, er betydelig. Samtidig er man også usikre på hvordan markedet er. Man vet bl.a. at materialkostnader (f.eks. stål og tre) har steget betydelig i pris.

– Ved å nå gå ut med en konkurranseforespørsel, basert på de alternativer som foreligger, vil man få et grunnlag til å kunne treffe en investeringsbeslutning. Samtidig arbeides det med anslag for de ulike typer driftskostnader, samt vurdering av mulig driftsmodell for fotballhallen. Man er inne i en prosess hvor man har en god dialog med aktører. En aktuell modell vil kunne være et driftsselskap.

Rådmannen og styringsgruppen er begge opptatt av at anlegget ikke skal belastes kommunal drift. Mulige inntektskilder på driftssiden vil være leieinntekter, avtale med fylkeskommunen, sponsoravtaler, driftstilskudd fra idrettslaget og så videre.

Neste steg blir nå at styringsgruppen, med bistand fra prosjektleder, får i oppdrag å fremlegge forslag til kostnadsramme for bygging av anlegget, basert på de to alternativene som fremkommer i foreliggende rapport. Styringsgruppen får myndighet til blant annet å kunne foreta justeringer i planløsningene og myndighet til å fremforhandle avtale med Agder fylkeskommune.

Det tas sikte på at kommunestyret tar stilling til en investeringsbeslutning senest november inneværende år.