Skorveheia Vindkraftverk blir evt. nærmeste nabo til Flekkefjord landskapsvernområde.

Dette området er del av det største landområdet på kysten i Sør Norge som er vernet etter naturmangfoldloven. Området inneholder heieområdet i nord helt inn mot vindkraftverket, samt kysten rundt Hidra og Andabeløy lenger sør.

Norsk Vind Skorveheia (NVS) søker nå om å øke turbinhøyden fra 135 til 200 m. Følgende er tidligere opplyst om synlighet i landskapsvernområdet:

Norsk Vind konsesjonssøknad 2008 (125/135 m):

· Som synlighetskartet i figur 6.2 illustrerer, vil vindparken kun være synlig fra de høyeste områdene på Hidra

· Kirkehamn med omkringliggende kulturlandskap vil ikke bli visuelt berørt

Denne informasjonen er blitt benyttet av NVE og OED i deres saksbehandling (125/135 m):

NVE i sin begrunnelse for å gi konsesjon 2013:

· NVE legger til grunn at det bare er den nordligste delen av landskapsvernområdet som vil bli visuelt berørt av vindturbinene.

OED i sin ankebehandling 2015:

· Ikke synlighet fra de helt kystnære sjøområdene i verneområdet.

I NVS sin MTA plan av 2019 vises et kart som er skravert svart der hvor det oppstår ny synlighet fra større turbiner. Landskapsvernområdet sør ved Rasvåg og Andabeløy er ikke tatt med!

Undertegnede har fått laget egne synlighetskart. Disse stemmer bra med det NVS viser utenfor landskapsvernområdet. Men innenfor landskapsvernområdet vest for Kirkehavn er ny synlighet fjernet i MTA planen! Jeg har vist dette området markert med rød trekant. I kartet til høyre vises den reelle nye synligheten med 200 m turbiner med rød farge. Her ser man at det også blir økt synlighet på Svertingane, Prestøya, Dragøya og Fidja

Man ser også at i landskapsvernområdet sør for Rasvåg er det stor synlighet både fra nullalternativet (grønn) og økt synlighet fra 200 meter alternativet (rød). Det samme gjelder på vestsiden av Andabeløy. Dette er ikke opplyst av NVS og heller ikke inntatt i konsekvensvurderingen for landskapsvernområdet. Konsekvensen for landskapsvernområdet er derfor vurdert for lav. Det er heller ikke opplyst om synlighet i hele Rasvåg. Forutsetningene i NVE og OED sin behandling så langt er altså feil. Dette skyldes antagelig feil opplysninger fra NVS i 2008.

Det er en uakseptabel systemsvikt at forvaltningsorganene NVE og OED ikke har innhentet egne fakta i saken. Dette må stortinget få orden på. Vi må kunne stole på at myndighetene kvalitetsikrer faktagrunnlaget i så viktige saker. Ihht NVE sine vurderinger i 2013 er den økte synligheten som nå avdekkes antagelig i strid med verneformålet.

Landskapsvernområdet har stor verdi i seg selv og for oss som bruker det. Det er lagt ned store ressurser på å etablere området. Havnene på Prestøya og Husøya ligger skjermet mot andre vindkraftanlegg, men med direkte sikt til Skorveheia. Når Flekkefjord kommune nå skal ta stilling til saken må de legge vekt på den reelle økningen i synlighet som vil komme.

Det finnes antagelig mer egnede områder for vindkraft enn som nærmeste nabo til sør Norges største kystområde som er vernet etter naturmangfoldloven.