Ingen av de ti nasjonale villreinområdene får klassifiseringen grønn etter kvalitetsnormen for villrein. Det viser den første klassifiseringen av villreinområder etter kvalitetsnormen for villrein.

– Alarmen lyser bokstavelig talt rødt for villreinen i Norge, og dermed den gjenværende villreinstammen i Europa. Kvalitetsnormen er ment å være et solid styringsverktøy for å bedre situasjonen. Dette er særlig viktig i en framtid hvor klimaendringene er forventet å skape ytterligere utfordringer for villreinen, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Egen norm

Kvalitetsnormen for villrein er fastsatt av regjeringen som kongelig resolusjon med hjemmel i naturmangfoldloven. Normen skal sikre god nok kvalitet for villreinbestandene, altså at tilstanden og livsvilkårene for bestandene når et visst nivå. Hvert område får statusen god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet ut ifra en uavhengig vurdering og klassifisering. Kategoriene god og middels er å betrakte som godkjent etter normen.

Ingen av de ti nasjonale villreinområdene får klassifiseringen grønn. Fire villreinområder er gule: Forollhogna, Sølnkletten, Reinheimen-Breheimen og Setesdal Austhei. Seks av områdene blir klassifisert som røde, og er dermed ikke godkjent etter normen. Dette er Knutshø, Snøhetta, Rondane, Nordfjella, Hardangervidda og Setesdal Ryfylke.

Kvinesdal og Sirdal

Setesdal Ryfylke villreinområde har et areal på 7876 km2 og ligger i kommunene Bykle, Valle, Bygland, Vinje, Kvinesdal, Hægbostad, Åseral, Sirdal, Gjesdal, Hjelmeland, Sandnes og Suldal.

I Setesdal Ryfylke har et nettverk av infrastruktur knyttet til vannkraftutbygging, veier og turisme, samt utfordrende topografi, bidratt til betydelig reduserte trekkmuligheter for villrein mellom den nordlige og sørlige delen.

Ekspertgruppe

Klassifiseringen er gjort av en uavhengig nasjonal ekspertgruppe oppnevnt av Klima- og miljødepartementet, i tillegg til to lokale representanter for hvert område som er oppnevnt av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet er oppdragsgiver og har fastsatt mandat for arbeidet, men har ikke deltatt i ekspertgruppas vurderinger.

Artiklene i kvalitetsnormen regulerer hvilke egenskaper som klassifiseres. Ekspertgruppa har på bakgrunn av dette vurdert villreinområdene ut ifra de tre delnormene bestandsforhold (for eksempel slaktevekter, antall kalver og hvor mange eldre bukker det er i flokken), lavbeiter og leveområde og menneskelig påvirkning.

Se hele rapporten her