Vi har en regjering som har valgt å ikke innføre maks pris på strøm. Regjeringen sender fortsatt strøm ut av landet, og påfører næringsliv og innbyggere uholdbare kostnader. Vi må få på plass kontroll på strømprisene, og ikke sende strøm ut av landet når vi selv sliter med høye kostnader. Regjeringen har hverken evne, vilje eller motivasjon til å sørge for at vi får en maks pris på strøm.

Det er på tide å ta de grep som er nødvendige for å sikre lav og stabil strømpris, og kun selge strøm når vi selv har overflod som vi ikke har behov for. Det er ikke vårt ansvar å sikre at EU land får billig miljøvennlig kraft, det ansvaret har de selv. Det er et ufravikelig faktum at naturresurser og energi vil bli et knapphetsgode hvis vi ikke sørger for å produsere elektrisk energi. Landbaserte vindturbiner og solenergi står i dag for en liten del av verdens energi produksjon. Det meste kommer fra olje, kull eller gass.

Jeg mener at FrP må være det partiet som går foran i å iverksette konkrete planer på å etablere atomkraftverk i Norge. Kjernekraftverk er et kraftverk som produserer elektrisk energi ved hjelp av kjerneenergi. Et kjernekraftverk har mindre avfall enn både vind og solenergi, og bruker mindre materialer og mindre arealforbruk. Jeg er av den klare oppfatning at å ødelegge naturen og skogen med sol og vindkraft er unødvendig, det er bedre å gå fra forskning på kjernekraft til å heller etablere et kjernekraftverk. Jeg vil be om at fylkesårsmøtet i Agder Frp utfordrer Frps landsmøte om å ta en tydelig positiv stilling til etablering av kjernekraftverk i Norge.

Det bør opprettes et eget statlig selskap der gjerne fylkeskommunen og vertskommunen har eierandeler. På den måten så kan man sikre at stedet kjernekraftverket er lokalisert gir økonomiske fordeler til de som bor i samme kommune, og at innbyggere og næringsliv får rimeligere strøm. Overskuddstrømmen som vi ikke trenger i Norge kan vi selge, og profitten går inn igjen i selskapet, som er felleskapet. Atomkraftverk er ikke en type næring som man legger ut på det frie markedet.

I motsetninger til landbaserte vindturbiner, så er det selskap registrert på Cayman Island, og deres formål er utelukkende profitt. Vi skal bli industri, næring og det kraftproduserende partiet i Norge, da må vi vise det igjennom konkret handling. Med mitt forslag så vil FrP være først ute med en seriøs, fornuftig, og kvalitet sikret plan på hvordan vi kan etablere en kjernekraftindustri i Norge.

Resolusjon som jeg sender inn til årsmøtet i Agder Frp:

Det etableres Kjerne(atom)kraftverk i Norge, og man organiserer kjernekraftindustrien vår i et statlig selskap, med statlig eierskap utenom eierandeler til kommune og fylke der kraftverket lokaliseres. Det skal være økonomisk lønnsomt for både kommunen, regionen og innbyggerne med etableringen av moderne kjernekraftverk i sitt lokalmiljø.