Gå til sidens hovedinnhold

Klarte ikke få flertall for noen innstilling om turistinfo skal være kommunal eller privat

Arbeiderpartiet i Sirdal fikk flertall i utvalg for oppvekst og levekår for en anbefaling om fortsatt ren kommunal drift av turistinformasjon i kommunen med samme stillingsressurs som nå. Formannskapet var delt i tre i saken. Dermed overlates det til kommunestyret å trekke en konklusjon.

Rådmannens forslag er at det skulle legges opp til en kombinert løsning for videre drift av turistinformasjonen mellom kommunen og privat aktør og at dette skulle gjøres i dialog med kommunalt ansatte som i dag arbeider med museet og turistinformasjonen.

Forslaget er også at turistinformasjonen skulle legges fysisk til Kvæven i tillegg til Tonstad på sommeren, og at det tas sikte på å gå ut til minimum to private aktører med forespørsel om drift av turistinformasjonen i samarbeid med kommunen.

Tre forskjellige forslag

– Administrasjonsutvalget gikk i dag for innstilllingen til oppvekst og levekår om fortsatt ren kommunal drift av turistinformasjon i kommunen med samme stillingsressurs som nå, opplyste ordfører Jonny Liland (Ap)

– Det var også en enstemmig protokolltilførsel om at arbeidsforhold knyttet til en eventuell kombinert stilling mellom privat og offentlig må drøftes med fagforeningene. Det blir også påpekt at det er viktig for de ansatte med en avklaring i saken.

– Jeg fremmer forslag om en kombinert privat og kommunal drifts slik som rådmannen foreslår. Det er vanskelig å klare dette arbeidet innenfor en 50 prosent stilling. Vi trenger hjelp av private for å kunne ha en åpen dør og tilgjengelighet fysisk og på nett, sa Thor Jørgen Tjørhom (Sp).

– Dett er en sak som har vært oppe flere ganger. Jeg hr vært i tvil om hva som er best å lande på. Jeg tror rådmannens forslag gir mest aktivitet der oppe fordi de kommunale ressursene der er veldig små. Kan vi kombinere dette med andre kan betjene informasjonen utenom vanlig arbeidstid så hadde det vært bra. Jeg tror rådmannens innstilling vil tjene Sirdal best, sa Rolf M. Hompland (KrF).

– Det er turistinformasjonen vi snakker om. Ikke aktivitet ut over det, kommenterte ordfører Jonny Liland.

– For oss er det bare kommersiell drift som er aktuell. Dette må settes ut til private. Vi må få en mer fremtidsrettet modell. Jeg fremmer derfor forslag om kommersiell drift og at mest mulig flyttes over på nett, sa Morten Ovedal (Frp/ Sirdalslisten).

– Jeg kommer til å fremstå traust og gammeldags med forslaget om kommunal drift. Den nye aktiviteten på kafeen er bra., men jeg tror likevel at ren kommunal drift av turistinformasjon i kommunen med samme stillingsressurs som nå, er det rette, fremholdt Rolv Guddal (Ap).

– Da er det tre forslag til vedtak. Det er forslaget fra Frp/ Sirdalslisten, tilrådingen fra administrasjonsutvalget og forslaget fra Sp, oppsummerte ordføreren.

  • Forslaget fra administrasjonsutvalget (om ren kommunal drift) fikk tre stemmer (Ap)
  • Forslaget fra Sp om kombinert privat/ kommunal drift fikk to stemmer (Sp og KrF)
  • Forslaget fra Frp/ Sirdalslisten om ren kommersiell drift fikk to stemmer ( Frp/ Sirdalslisten og Høyre)

Administrasjonsutvalgets innstilling har fått tre stemmer, men det er vel egentlig ikke et gyldig vedtak med bare tre stemmer. Ren kommunal drift og ren kommersiell drift er ytterpunktene. Er det aktuelt å trekke forslaget om kombinert privat/ kommunal drift, spurte ordføreren.

– Vi skal behandle denne saken i kommunestyret senere. Det er greit å vise at det er uenighet. Jeg mener det kan stå slik i protokollen og at saken avgjøres i kommunestyret, sa Thor Jørgen Tjørhom (Sp)

– Da har vi ikke et gyldig vedtak eller flertallsinnstilling fra formannskapet. Jeg synes ikke det er greit, kommenterte ordføreren.

– Er det mulig å sette de med færrest stemmer mot hverandre slik at et av disse faller, spurte Rolv Guddal (Ap)

– Vi skal legge til rette for å unngå å tvinges å stemme på noe man ikke er enig i. Jeg ønsker ikke å gå for hybridløsning eller kommunal løsning, påpekte Morten Ovedal (Frp/ Sirdalslisten)

– Jeg ber om fem minutters gruppemøte, sa ordfører Liland.

Gruppemøtet varte bare et par minutter før ordfører opplyste:

– Det er ingen som rikker på seg i denne saken. Jeg fremmer et nytt forlag om at saken tas til orientering og at protokollen med avstemming fra møtet følger saken til behandlingen i kommunestyret.

Dette forslaget fikk seks stemmer mens Rolf M. Hompland (KrF) stemte for alternativet om kombinert privat/ kommunal drift.

Bakgrunn: Private på banen

Flere utvalg har allerede behandlet saken. Etter formannskapets behandling i Sirdal skal kommunestyret i april ta en endelig avgjørelse.

Selskapet Sirdal Safari & Adventures (SSA) ved daglig leder Per Øyvind Grimsby har kommet med innspill til et mulig samarbeid mellom kommunen og deres drift av kafeen i bygdetunet på Kvæven.

«Slik vi oppfatter det viI Sirdal Safari & Adventures kunne betjene kommunens turistinformasjonstjeneste på en svært god og kostnadseffektiv måte. Grunnet en lang åpningstid viI vi kunne nå et betydelig antall kunder utover det kommunen kan innenfor det som er ordinære arbeidstider. Om Sirdal kommunen ønsker det møter vi gjerne til et uforpliktende møte for å diskutere aktuelle samarbeidsplattformer med Sirdal kommune.» heter det i henvendelsen fra Grimsby som også har spilt inn forslag om å kombinere en stilling som booking-ansvarlig i Sirdal Safari & Adventures med oppgaver knyttet til betjening av turistinformasjonen.

Daglig leder Øystein Tjørhom i Sirdal Skisenter sa i et møte i fjor høst at det bør satses mer digitalt. Han viste også til at Tjørhomfjellet har 150.000 besøkende i løpet av et år, noe som tilsier at her når man et mye større marked enn ca. 10.000-15.000 på Kvæven.

«Vi har åpen resepsjon/ kontor hver dag fra 9- 17 og telefon tilgjengelig fram til 21. I tillegg så er det jo også GP-butikken som har åpent hver dag, med lange åpningstider og svært mye besøk», påpekte Tjørhom.

Fortsette som nå

Planen er at rådmannen skulle legge frem forslag til utlysningstekst som skulle inneholde føringer og krav for kombinert drift av turistinformasjonen, samt økonomiske konsekvenser, til formannskapet i løpet av april 2021.

Les også

Vil utrede privatisering av turistinfo

Representant for fagforbundet Bente Holta fremmet nylig i Arbeidsmiljøutvalget alternativet med fortsatt kommunal drift som forslag til vedtak. Forslaget om «Ren kommunal drift med utgangpunkt i stillingsressurs som i dag» ble også fremmet av Glenn Oliver Josdal (Ap) i utvalg for oppvekst og levekår . Siri Fidjeland (Sp) fremmet rådmannens forslag, men innstillingen fra Ap ble vedtatt med fem mot to (Sp, KrF) stemmer.

Modellen med kommunal drift tar utgangspunkt i den løsningen kommunen har i dag. En slik drift er knyttet til de faste stillingsressursene kommunen har, og arbeidsoppgavene er stort sett knyttet til betjening av skranke og publikumshenvendelser i åpningstiden. I tillegg til fast ansatte, er det behov for bruk av vikarer i noen helger og ferier, for å holde åpningstiden som er tenkt for 2021 i infobygget på Kvæven og om sommeren også i biblioteket på Tonstad:

  • Fredag – søndag hver helg fra 1. januar til og med påske
  • Hver dag i vinterferien
  • Hver dag i påskeferien
  • Fredag til søndag fra ca. 20. mai og fram til midten av juni
  • Hver dag fra midten av juni og fram til Sirdalsdagene ved hjelp av ungdommer /vikarer
  • Hver dag i høstferien
  • 2-3 dager i romjula

Utfordringer

Turistinformasjonen er i dag knyttet til enhet for kultur. Åpningstider er begrenset til stillingsressurser, og lagt opp til perioder med mest besøk/turisme. Redusert stilling som museumsleder/ansvarlig for turistinformasjonen til 55 prosent har ført til redusert åpningstid i turistinformasjonen i 2021.

Rådmannen påpeker at det har vært lite kapasitet til guiding og digital formidling. Det er også lite kapasitet til dialog/nær kontakt/samarbeid med reiselivsaktørene. Det påpekes at det medfører begrenset åpningstid at mange turister møter et stengt kontor, og sliter med å finne informasjon om åpningstid/periode.

Anslått årlige lønnsutgifter har vært anslått til 650.000 kroner til 700.00 kroner inkludert ekstra vikarer og sommervikarer som kan knyttes mot drifte av turistinformasjonen. Beløpet er redusert fra 2020 etter vedtak om redusert stilling som museumsleder/ansvarlig for turistinformasjonen fra 100 prosent til 55 prosent.

Mangler kapasitet

– Erfaringen med en kommunal drift av turistinformasjonen de seneste årene har både positive og negative elementer i seg. Driften har fungert slik at en stort sett har tilfredsstilt de som søker etter informasjon, men det har ikke vært kapasitet til å markedsføre seg selv og Sirdal godt nok utad, slik som mye av turistnæringen har som hovedmål, påpekte rådmannen i sin vurdering av saken og fortsatte:

– Erfaringen viser at en turistinformasjon ofte fungerer bedre, og er mer aktiv og synlig, når den er driftet av reiseliv/servicenæring selv, gjerne i kombinasjon med kommunen. Dersom turistinformasjonen fortsatt skal være under kommunal drift, vil det også være relevant å se hvilken avdeling i kommunen den skal sortere under. (Kultur/næring).