Vi er ett helseforetak i Agder, med tre somatiske klinikker. Sammen skal vi videreutvikle alle de tre sykehusene – på en måte som er til det beste for befolkningen, pasientene og de ansatte. Vi trenger alle tre sykehus for å gi spesialisthelsetjenester til Agders befolkning.

Våre ansatte har vært gjennom to år med pandemi. I likhet med for de fleste helseforetak i landet, blir pandemien avløst av en meget utfordrende økonomisk situasjon. Pandemien har påført alle landets sykehus økte utgifter, sykefraværet og belastningen på ansatte har økt og vi jobber med å komme tilbake til 2019-nivå når det gjelder bemanning og aktivitet.

I 2022 og 2023 skal Sørlandet sykehus HF (SSHF) forbedre økonomien med 130 millioner kroner. Styrene i helseforetakene landet over har sett seg nødt til å fatte drastiske tiltak. I SSHF har denne prosessen pågått de siste årene, så vårt utgangspunkt er noe bedre enn i mange andre foretak.

Vårt styre har som følge av den økonomiske situasjonen vedtatt å fremskynde noen av prosessene vi har startet på. Det betyr at vi har fått et økt tidspress for å gjennomføre tiltak. vi trenger å ha et handlingsrom som gjør det mulig å kunne «stokke kortene på ny». I en slik prosess trenger vi rom for høytenkning sammen med egne ansatte, tillitsvalgte, verneombud – og ikke minst med kommunepolitikere og -ledelse. Vi vil bygge videre på den tradisjonen vi har med god dialog med kommunene i helsefellesskapet i Agder. Vi skal sammen med kommunene levere en «grensesprengende helsetjeneste for befolkningen i Agder» slik Helsefellesskapet i Agder har som visjon. Da må vi kunne ha dialog og sammen trekke opp utfordringer og muligheter i trygg forvisning om at vi har et felles mål; best mulig helsetjeneste for Agders befolkning inn i de neste årene.

Det er ikke kun de økonomiske utfordringene Sørlandet sykehus HF har til felles med andre helseforetak i landet. Også rekruttering av helsepersonell er en nasjonal utfordring. Dette gjelder både innen somatikken og i psykiatrien. «Vi fisker i tomt vann», var en betegnelse en av klinikkdirektørene ga da spørsmålet om rekruttering kom opp. Det hjelper ikke med mer penger dersom fagfolkene med riktig kompetanse ikke finnes. Det er heller ikke bærekraftig på lang sikt om sykehusene i Norge skal slåss med hverandre, og med kommunene, om kompetansen. Etablering av desentral medisinutdanning, UiO Campus sør, her på Sørlandet der vi skal utdanne våre egne leger, er ett av tiltakene. Men utfordringen om mangel på helsepersonell vil vi ha fremover, og vi må bruke de dyktige medarbeiderne vi har i dag på en klok måte som gagner pasientene og som gjør at medarbeiderne blir værende. Innleie av vikarer har ofte blitt løsningen for å få tak i nødvendig fagkompetanse og få vaktplaner til å gå opp. Det er ikke bærekraftig, hverken når det gjelder faglig utvikling eller økonomi.

Pandemien har også ført til at vi fortsatt sliter med lange ventelister – særlig innen ortopedi og øre-nese-hals. Det er ikke god behandling å la pasienter vente i snitt 110 dager for en ortopedisk operasjon. Vi frykter for dårlige prognoser, noe som er krevende både for pasientene og for våre ansatte. Samtidig som det er dårlig økonomi da disse pasientene kan gå til private sykehus og SSHF sitter igjen med regningen.

Disse forholdene gjør at vårt styre, og vi som ledelse, må ta vanskelige beslutninger – beslutninger som vil kunne vekke reaksjoner. Men det er vårt ansvar å finne løsninger på situasjonen vi er i. Vi ønsker ikke å gjennomføre «ostehøvelkutt». Vi jobber derfor på tvers av klinikkene, avdelinger og fagmiljøer på tvers, og med tillitsvalgte og verneombud, for å finne og gjennomføre de nødvendige endringene som må til. Klinikkenes egne ansatte har gode innspill til endringer, noe som motiverer og som vil kunne gi gode og varige endringer.

Så er også vi klar over rammebetingelsene og den politiske «bestillingen» fra sykehuseier (Stortinget): Agder skal ha tre fullverdige akuttsykehus med kirurgi og traumebehandling. I sommer og utover høsten har vi ikke fått dette til i Flekkefjord. Klinikken klarer ikke å tilby generell kirurgiske tjenester høsten 2022 og våren 2023, men vi jobber systematisk med å få på plass mulige ordninger. Det jobbes blant annet med å få på plass utvidet nettverk både mellom våre tre sykehus og med andre regioner i Norge.

Tanken er at sykehus i nettverk vil bidra til å utnytte potensialet for bedre samarbeid om pasientene, rekruttering og utnyttelse av ressurser mellom store og små sykehus. Det å etablere spesialiserte sentre er en utredning vi jobber med. Vi må åpne opp for å finne nye måter å organisere oss på. På sykehusene er det først og fremst pasientsikkerheten som skal ivaretas, og vi må stille oss spørsmål om forsvarlighet i vår drift og hvordan vi sikrer denne med de ulike løsningene som skisseres. I sykehusets strategi er «kultur for helhet» et overordnet mål. Vi er kommet langt med å bygge opp denne kulturen, og vi fortsetter å utvikle samarbeidet som er helt nødvendig for å skape framtidens robuste SSHF.

Det vil være nødvendig å gjennomføre endringer i foretaket. Endringsprosessene vil skje åpent og i god dialog både internt i sykehuset og med kommunene på våre etablerte samarbeidsarenaer.