Jeg har bedt Kontrollutvalget i Flekkefjord om å kontrollere juridisk holdbarhet i rådmann Nilsens m.fl. påstander om at Områdereguleringsplan for Abelnes 1985 ikke er gjeldende, og at en rekke tiltakshavere er i besittelse av nødvendig avkjørselstillatelse fra fylkesvei.

Kommunen mottok første klage på dette i 1991. Jeg klaget i 2014 etter å ha klarlagt at hverken Statens vegvesen eller Statsarkivet har kopi av avkjørselstillatelser på dette stedet. Jeg fikk innsyn i aktuelle byggetillatelser, leste planbestemmelsene fra 1985 og relevant lovverk. Kun en bolig har gyldig avkjørselstillatelse på aktuell avkjørsel.

Kommunen har plikt til å ulovlighetsforfølge tiltakshavere som bruker avkjørsel og atkomst i strid med byggetillatelsen, men har pr i dag bare kommet med en lang rekke usakligheter.

Rådmann Nilsen hevder at boligene har fått avkjørselstillatelser i sine byggetillatelser, at Jordskifteretten avgjorde bruk av avkjørsel i 2000 og at et vedtak av 12.05.16 gjelder foran Områdereguleringsplanen av 1985. Dette kan i beste fall kalles ren løgn.

Den første regulerte boligen ble bygget i 1980, selv om planen ikke var stadfestet ennå. Allerede da skulle alle boligene, unntatt en, hatt avkjørsel og atkomst etter reguleringsplanen. At rådmannen benekter dette og trekker frem forhold som ligger mer enn 41 år senere i tid for å betvile det som faktisk står i byggetillatelsene, er ikke holdbart.

Det er påfallende at både Nilsen og Statsforvalteren påstår at vedtak av 12.05.16 gjelder før reguleringsplanen av 1985 når begge 21.07.20 har godkjent bygge-tillatelse for høyspentkabel parallelt med regulert vei etter reguleringsplan av 1985.

Det er å foretrekke at rådmannen overholder elementært lovverk i stedet for å forfatte endeløse utredninger med rent svada.