En av våre tidligere sørlandske veioppsynsmenn er tillagt det fyndordet som klart og tydelig får frem prinsippet som lå til grunn den gang Sørlandske hovedvei ble anlagt: «Når du lager en sving, må du også lage en kontrasving».

Alle kan vel her nikke gjenkjennende til denne strukturen på stamveien gjennom landsdelen.

Nå var det vel heller topografi, teknisk nivå og økonomiske begrensninger som var avgjørende for veistandarden, men det er nærliggende å tenke på dette fyndordet når man svinger seg gjennom landskapet. Dagens E39 mellom Kristiansand og Lyngdal er et godt – eller trist – eksempel på nettopp det. Veien er både smal og svingete, og med stigningsforhold her og der som vinterstid fører til at trailere blir stående bom fast og sperrer veien for all øvrig trafikk. Heldigvis ser vi nå en flott veitrase med trygg og god standard ta form mellom Mandal og Kristiansand. Den vil korte reisetiden, redusere antall ulykker og spare liv, det vil gi redusert belastning på sykehusene og rehabiliteringsapparatet, og senke transportkostnadene du som kunde må betale for alle varer du kjøper.

Allerede før neste vinter vil en ny del av veien nulle ut flaskehalsen Vatnebakken, der mange trailere blir stående. Selskapet Nye veier forbereder nå videreføring av firefeltsveien mellom Mandal og Lyngdal, og videre mot Rogaland. De vurderer å legge ny trase forbi Kvinesdal, og erstatte den veien som var ny for 15 år siden. Det mest oppløftende da dagens trase og Fedabroa ble åpnet, var den skuffelsen mange gav uttrykk for: Var dette alt?

I våre dager venter man firefelts med midtdeler, en trygg og fremtidsrettet vei. Den samme skuffelsen kom ved bygging av «veistubben» ved Fardal. For din sikkerhet, for reduserte samfunnsomkostninger og for din privatøkonomi er det avgjørende at Nye veier får gjennomført de prosjektene de planlegger for i vår landsdel. Bred firefelts er det mest fornuftige og bærekraftige på sikt. Da er det viktig at dagens regjering får fornyet tillit, endelig har vi en regjering som evner å bygge moderne infrastruktur.

Et eventuelt regjeringsskifte kan føre til at staten skroter nye veiprosjekter og kjøper seg dyrt ut av allerede inngåtte kontrakter. I så fall må vi «danse sving» noen år til. Skal du ha et solid sammenligningsgrunnlag, må du kjøre på begge typer veier, både firefelts med 110 km fartsgrense, og gamle Sørlandske.

Og jeg kan like godt innrømme det: Jeg simpelthen elsker bred firefelts!