Korrupsjon - Inhabilitet og etiske retningslinjer

Av
DEL

MeningerDet finnes ikke korrupsjon i Kvinesdal kommune og administrasjonen følger opp etiske retningslinjer som gjelder for kommuneansatte der Rådmann er ansvarlig for at lovverket etterleves i praksis, svarer Ordfører Per Sverre Kvinlaug på Arne Ryghs spørsmål i Åpen Post. Svaret synes å være gitt etter ordører/kommunens definisjon på korrupsjon, noe de selvsagt står fritt til å gjøre. (Transparency International som Kvinesdal kommune er tilknyttet, beskriver korrupsjon generelt som «misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst») Min mening er at kommunen skal likebehandle alle innbyggere i Kvinesdal , fra barn i og utenfor barnehage til alle ansatte i kommunen samt politikere og varamedlemmer opp til ordfører, og rådmannen sin oppgave er å påse at retningslinjer og lovverk følges. Punktum.

Viser til interpellasjon til ordfører om skolehverdagen i kommunesturemøte 10.04.19 der undertegnede som engasjert forelder var inne som vara i kommunestyret, hvor jeg måtte gå på gangen for at kommunestyret skulle vurdere min habilitet, med resultat i at jeg ble erklært habil i saken. Ordføreren, derimot, som har broren som rektor ved Kvinlog skole , kona er lærer og de har barn på Kvinlog skole , han var visst ikke inhabil og ihvertfall ble han ikke vurdert i samme sak og samme spørsmålstilling vedrørende om skoleundervisningen på denne skolen følger lovverket med 152 skoledager for 1.-4.trinn og 172 skoledager for 5.-7.trinn. Er dette så i tråd med kommunens etiske retningslinjer og er dette likebehandling? Hvorfor vil ikke Rådmannen ha en politisk behandling av skolehverdagen som ett enstemmig Driftsutvalg ba om på møte i mars 2019.

Det er en kommunal oppgave og gi alle elever i kommunen likeverdige opplæringsvilkår med skoledager og undervisningstimer på skolen. Rådmannen med delegert fullmakt fra politikere bestemmer skolehverdagen og skal redegjøre for skolehverdagen til alle elever på skolene og synliggjøre forskjellsbehandlingen til politikere i Drifts og Tjenesteutvalget i neste møte nå i April måned.

Ser frem til å høre Rådmannens redegjørelse her som svar på mitt leserbrev, om hva som gir beste opplæringsvilkår for alle elevene i Kvinesdalskolen som er det viktigste for likebehandling av elevene.

Artikkeltags