Gå til sidens hovedinnhold

Krim-året 2020: Koronaen kan ha ført til færre voldssaker, tror politiet

Korona-pandemien kan ha ført til færre voldssaker, tror Agder-pollitiet. Mishandlinger mellom personer i nære relasjoner har gått litt opp, sier oversikten.

I 2020 opplevde Agder politidistrikt en liten økning i registrerte straffesaker, fra 18.860 i 2019 til 19.394 i 2020. Saksbehandlingstiden på oppklarte saker i 2020 var 98 dager, mot 88 dager i 2019. Oppklaringsprosenten var på 48,9 prosent.

Det kommer frem av Agder politidistrikts kriminalstatistikk for 2020.

Fungerende visepolitimester i Agder politidistrikt, Gordon Petterson, understreker at tall på anmeldelser og straffesaker kan si oss noe om trender, men gir et begrenset bilde av den reelle kriminalitetsutviklingen i Agder.

– Det er mange som velger ikke å anmelde, noe som på flere områder gir mørketall. Antall straffesaker og utvikling fra år til år henger også sammen med politiets prioriteringer, sier Petterson i en pressemelding.

Drap og drapsforsøk

Voldskriminaliteten totalt sett har holdt seg stabil i Agder de siste fem årene. I 2020 ble det registrert 2131 anmeldte voldssaker, mot 2111 saker i 2019. Nasjonalt går anmeldt voldskriminalitet ned sju prosent, som er laveste på fem år.

Samtidig ble det i Agder etterforsket to drap, ett mulig drap og seks drapsforsøk i 2020. Vi må tilbake til 2016 for å finne høyere tall. I 2019 ble det til sammenligning registrert ett drap og to drapsforsøk.

– Dette er saker som er krevende. Det legges ned betydelige ressurser i etterforskning av disse sakene. For å forebygge alvorlig vold og drap i Agder er det viktig å sikre et godt tverrfaglig samarbeid, sier Petterson, og viser til at politidistriktet har gjort grep på området.

Politidistriktet har blant annet etablert et prosjekt der sju tjenestesteder tester ut et verktøy for identifisering og vurdering av bekymring for fremtidig vold. Verktøyet er utarbeidet av SIFER (Nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri) og vi vil teste ut om dette vil gjøre politiet bedre i stand til å avdekke og håndtere bekymringer for alvorlig vold.

– Vi håper og tror dette vil gjøre oss i enda bedre stand til å forebygge alvorlig vold og drap, sier Petterson.

Krenkelser og skade på kropp og liv

Voldskriminalitet som omhandler kroppskrenkelser og kroppsskader er gått ned i Agder sammenlignet med tidligere år. Fra 2019 til 2020 er det 8,6 prosent færre anmeldte saker, fra 983 til 898 saker.

– Innførte koronarestriksjoner og generelt sett mindre sosiale sammenkomster grunnet koronaepidemien forklarer trolig noe av nedgangen, sier Gordon Petterson.

Mishandling i nære relasjoner

Anmeldelse av mishandling i nære relasjoner økte fra 2019 til 2020, men holder seg stabilt sammenlignet med siste fem år. I 2020 ble det registrert 171 saker mot 152 i 2019. Gjennomsnittet i perioden 2016-2019 ligger på 173,5.

– Politiet har hatt en bekymring for at nedstengingen av samfunnet i 2020 kan ha medført at mishandling i nære relasjoner ikke har blitt avdekket. Selv om kriminalstatistikken ikke gir oss noen klare svar kan vi ikke utelukke at nedstengning av skoler og barnehager vil kunne føre til en økning i familievold, samtidig som muligheten for å oppdage disse forholdene reduseres, sier Petterson.

Trusler

Det er registrert en økning i trusler, som omfatter både trusler på nett og andre trusler, i Agder politidistrikt fra 2019 til 2020. I 2020 var det 630 anmeldte saker mot 575 anmeldte saker i 2019. Antallet trusselsaker er det høyeste siste fem år. Trusler ved bruk av kniv økte fra 53 saker i 2019 til 74 saker i 2020.

Vold og forulemping av offentlig tjenesteperson

Fra 2017 til 2020 har det vært en jevn økning i antall anmeldelser av vold og forulemping av offentlig tjenesteperson. I 2020 var det 147 anmeldelser av vold og forulemping av offentlig tjenesteperson, mot 97 saker i 2017.

– Det at denne type saker øker er en utvikling som gir grunn til bekymring. For å håndtere vårt samfunnsoppdrag så er det viktig at våre ansatte opplever trygghet på jobb.

Seksuallovbrudd

Sammenlignet med 2018 og 2019 er det en liten nedgang i antall anmeldte sedelighetssaker i 2020, men det er fortsatt høyere enn i 2016 og 2017.

I 2020 ble det totalt registrert 373 saker, mot 394 i 2019.

– Det er mørketall på området og det er derfor vanskelig å si om dette er et reelt bilde på kriminalitetsutviklingen, sier fungerende visepolitimester i Agder politidistrikt, Gordon Petterson.

Seksuallovbrudd er delt inn i tre kategorier:

  • Antall anmeldte voldtekter er stabilt høyt i Agder. I perioden 2010-2015 lå Agder på et snitt på under 70 saker. De senere år er dette tallet økt, men med en nedgang igjen i 2020. Fra 101 anmeldte saker i 2019 til 88 anmeldte saker i 2020.
  • Det er en nedgang i saker som omhandler seksuell omgang med barn 14-16 år og seksuell handling med barn under 16 år, fra 104 saker i 2019 til 91 saker i 2020.
  • Det var en liten økning i antall anmeldelser innenfor seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år, fra 40 til 43 saker.

Nasjonalt er seksuallovbrudd opp 1,9 prosent fra 2019.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i voldtektssaker i Agder politidistrikt i 2020 var 250 dager.

– Dette er en stor belastning både for offer og gjerningsperson. Agder politidistrikt har iverksatt tiltak for å øke etterforskningskapasiteten og redusere saksbehandlingstiden i disse sakene i 2021, sier Gordon Petterson.

Vinning

Den registrerte vinningskriminaliteten i Agder politidistrikt har økt i både 2019 og 2020 etter en markant nedgang i årene før dette. Antall sykkeltyverier øker mest i tillegg til mindre tyverier fra bod og garasje. Det ble i 2020 anmeldt 1470 sykkeltyverier mot 1084 i 2019, en økning på 386 saker. I gjennomsnitt ble det anmeldt 905 sykkeltyverier i perioden 2016-2019.

– Det er ofte lite å gå på i disse sakene, og få av forholdene oppklares. I de fleste av sakene der det er registrert en gjerningsperson er dette lokale gjengangere, sier Gordon Petterson.

Om lag 30 prosent av syklene som stjeles er el-sykler eller el-sparkesykler.

– Dette er sykler med høy verdi. Vi oppfordrer alle om å sikre syklene sine bedre, sier Gordon Petterson.

Mer integritetskrenkende kriminalitet som grove tyverier fra bolig ligger fremdeles lavt sammenlignet med tidligere år. Det samme gjelder tyveri fra person på offentlig sted. Antall saker som omhandler ran holder seg stabilt, men med en liten reduksjon i 2020.

Økonomisk kriminalitet

Det har vært en reduksjon i anmeldte økonomilovbrudd i Agder politidistrikt. I 2020 ble det anmeldt 16,9 prosent færre saker, sammenliknet med 2019 (fra 1220 saker til 1013). Gjennomsnittet i perioden 2016-2019 lå på 1195 saker.

Miljøkriminalitet

Antall anmeldelser av miljøkriminalitet har økt de siste to årene, etter en nedgang i årene før dette. I 2020 ble det registrert 240 saker mot 217 i 2019. Gjennomsnittet i perioden 2016 til 2019 er på 219,5.

Narkotika

Nedgangen i saker knyttet til bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, fortsetter også fra 2019 til 2020. Nedgangen har vært stabil siste fem år. Siden 2016 er det 36 prosent færre anmeldelser knyttet til bruk og besittelse av mindre mengder narkotika i Agder.

– Nedgangen er knyttet til politiets prioriteringer og gir i liten grad et bilde på trender knyttet til bruk og omsetning av narkotika, sier Petterson.

Grov narkotikakriminalitet har gått noe opp i 2020, sammenlignet med tidligere år.

Trafikk

Etter flere år med stabil nedgang i anmeldelser av trafikksaker, øker disse sakene igjen i 2020 og går 14 prosent opp sammenliknet med 2019. Nasjonalt går anmeldelser av trafikksaker opp 5,6 prosent, som er høyeste i femårsperioden.

– Antallet anmeldte trafikksaker er i stor grad styrt av politiets prioriteringer og innsats. At det i 2020 anmeldes flere trafikksaker er en ønsket utvikling, da det er et godt forebyggende tiltak for å hindre alvorlige ulykker i trafikken, sier Gordon Petterson.