TIRSDAG PUSTET mange av oss lettet ut. Budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og SV endret ikke på noen av prioriteringene knyttet til bygging av ny firefelts E39 gjennom Agder og Rogaland. Hverken SV eller Naturvernforbundet har fått gjennomslag for sitt syn om å gjenbruke deler av dagens trase, samt ikke bygge fire felt hele veien. Riktignok er nye veier avspist med 900 millioner kroner mindre enn det som opprinnelig lå i budsjettforslaget. Men det er penger som tas fra prosjekter på Østlandet.

DA SV tidligere i november presenterte i sitt alternative budsjett for 2023 ble det poengtert at de vil «nedskalere store motorveiprosjekt og satse på trygge hverdagsveier i distriktene gjennom rassikring, utbedring og vedlikehold.» Etter vår oppfatning er det en fullstendig feil måte å tenke på. Det vil utvilsomt være å gå baklengs inn i fremtiden. Både enkeltmennesker og næringslivet har behov for gode kommunikasjonsårer. Da må vi bygge vei for fremtiden.

FOR EN uke siden åpnet strekningen fra Kristiansand til Mandal som har halvert reisetiden mellom de to byene. I tillegg ser vi at det arbeides godt med prosjektet forbi Lyngdal. Strekningen fra Herdal til Røysgård begynner å ta form. Så er det viktig at man får gjennomført hele strekningen. Til nå er bare halve strekningen lyst ut på anbud. Når veien er ferdig, vil man ha en reisetid på to timer i bil mellom Kristiansand og Stavanger. Det er både energibesparende – og ikke minst mye tryggere og sikrere enn dagens veier som er svært ulykkesbelastet.

NYE VEIER har vært under stadig angrep fra både venstresiden i norsk politikk og naturvernorganisasjonene, i forhold til hvordan veiselskapet planlegger og bygger sine veier. Det viser seg likevel at Nye Veier AS får bygget mer vei for pengene enn den måten som vi tidligere bygget veier på. I tillegg ser Nye Veier lengre strekninger under ett. Dermed har man altså klart å få på plass en overordnet veiutbyggingsplan som vi kan forholde oss til – og som må være gjeldende inntil prosjektene er ferdigstilte.

Vi PUSTER lettet ut og gleder oss over at planene for ny E39 ligger fast.